czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Brakowanie dokumentacji

Brakowanie dokumentacji

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentacja niearchiwalna powstająca w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, podlega brakowaniu (zniszczeniu) za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową.

Szczegółowe zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych regulują § 9–12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Wniosek o wydanie zgody na brakowanie

Wniosek o wydanie zgody na brakowanie należy dostarczyć pisemnie w postaci tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Archiwum Państwowego w Szczecinie ePUAP - adres:  /15ubs07bdc/SkrytkaESP.

Do wniosku dołącza się spis dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu, osobny dla dokumentacji oznaczonej symbolami B, BE, Bc.

 

 Przykładowy wniosek o wydanie zgody na brakowanie można pobrać tutaj.

 Przykładowy spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania można pobrać tutaj.

 

Niepaństwowe jednostki organizacyjne mogą przesyłać wnioski o zaopiniowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu.