czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Zgłoszenie użytkownika

Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego
eng: Application of the user of archival holdings

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podstawą prawną przetwarzania danych zainteresowanego dostępem do materiałów archiwalnych lub jego upoważnionego przedstawiciela przez Archiwum Państwowe w Szczecinie stanowi art. 16d ust. 2 pkt. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

According to Article 6(1)(e) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the legal basis for processing of personal data of the public records users is Article 16d (2)(1) and Article 16 d (2a) of the Act of 14 July 1983 on National Archive Resources and Archives.

* pola nieobowiązkowe / optional information


A. Dane użytkownika / User data

*
*


B. Informacje dotyczące poszukiwań archiwalnych / Information concerning the archival inquiry

0/300
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


C. Oświadczenie użytkownika / Declaration of user

Oświadczam, że / I declare: