czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Archiwum

 

Kadencja 2007-2012

W dniu 29 maja 2012 roku w Szczecinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Zebranie otworzył o godz. 13.00 i powitał uczestników Prezes Oddziału Andrzej Jabłoński. Na podstawie listy obecności stwierdził uczestnictwo w zebraniu 50 z 95 członków szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w związku z tym ogłosił, że zebranie jest prawomocne i może odbyć się w pierwszym terminie.

Prezes Oddziału zaproponował, aby obradom przewodniczył Michał Knitter a funkcje sekretarzy zebrania powierzyć Joannie Glatz i Monice Przybylskiej-Pelc. Nie zgłoszono innych kandydatur i propozycje te zostały poddane pod głosowanie i jednogłośnie zaakceptowane.

Przewodniczący obrad Michał Knitter zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania,
 3. Wybór sekretarzy zebrania (protokolantów),
 4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
 5. Sprawozdanie z działalności oddziału za okres kadencji 2007-2012,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oddziału,
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
 8. Wybory władz oddziału i członków komisji rewizyjnej,
 9. Ukonstytuowanie się nowych władz oddziału,
 10. Dyskusja nad projektem zmian w Statucie Stowarzyszenia przygotowanym przez Komisję Statutową powołaną Uchwałą nr 6/2011 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z dnia 14 listopada 2011 r.,
 11. Stanowisko Oddziału wobec propozycji zmian statutowych,
 12. Wybory delegatów na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP,
 13. Dyskusja i przyjęcie programu działania na kadencję 2012-2017.
 14. Wolne wnioski.

Ad. 5.

Przewodniczący zebrania poprosił ustępującego Prezesa Oddziału o przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za okres kadencji 2007-2012. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za okres 2007-2012 przedstawił wiceprezes Jan Macholak.

Ad. 6.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Witold Mijal.

Ad 7.

Przedstawione sprawozdania nie wzbudziły dyskusji i zostały przyjęte przez wszystkich obecnych członków Oddziału. Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad  udzieleniem Zarządowi absolutorium za okres kadencji 2007-2012.

Ad. 8.

Prezes Andrzej Jabłoński, przed przystąpieniem do wyborów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż zgodnie z § 54 ust. 2 statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zarząd oddziału składa się z 3 do 7 członków, a na podstawie § 56 ust. 2 komisja rewizyjna składa się z trzech członków. Nikt z zebranych nie zgłosił propozycji zmian w związku z tym pozostawiono dotychczasowy stan: 7 członków zarządu i 3 członków komisji rewizyjnej.

Kazimierz Kozłowski zaproponował - iż w związku z pozytywną oceną pracy Zarządu w latach 2007-2012 i udzielonym mu przez członków Oddziału absolutorium - kandydatów do włóadz Oddziału:

do Zarządu Oddziału:

 • Andrzeja Jabłońskiego,
 • Jana Macholaka,
 • Stefana Archutowskiego,
 • Urszulę Markiewicz,
 • Krystynę Chodor,
 • Marię Frankel,
 • Norberta Smelę

do Komisji Rewizyjnej:

 • Michała Knittera,
 • Alicję Jabłońską,
 • Annę Kandybowicz.

Wszyscy zgromadzeni zaakceptowali przedstawioną propozycję. Z braku dalszych kandydatur przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zamknięcie listy, co zostało przyjęte przez ogół zebranych. Zwrócił się do zgłoszonych kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie. Wszyscy wyrazili zgodę.

Przystąpiono do głosowania. Komisja Skrutacyjną w składzie: Paweł Gut - przewodniczący,  Grażyna Bartczak, Agnieszka Chrostek przedstawiła wyniki głosowania.

Ad. 9.

Nowo wybrane władze dokonały podziału zadań w swoim gronie. Przewodniczący zebrania przedstawił skład ukonstytuowanych władz Oddziału:

Zarząd Oddziału:

 • Andrzej Jabłoński - prezes,
 • Jan Macholak - wiceprezes,
 • Urszula Markiewicz - sekretarz,
 • Stefan Archutowski - skarbnik,
 • Krystyna Chodor - członek,
 • Maria Frankel - członek,
 • Norbert Smela - członek.

Komisja Rewizyjna:

 • Michał Knitter - przewodniczący,
 • Alicja Jabłoński - członek,
 • Anna Kandybowicz - członek.

Ad. 10.

Przewodniczący zebrania ogłosił przystąpienie do pkt. 10 porządku obrad - omówienia zmian w Statucie Stowarzyszenia przygotowanych przez Komisję Statutową powołaną uchwałą nr 6/2011 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z dnia 14 listopada 2011 r. rezes i wiceprezes Oddziału omówili zmiany w Statucie i przedstawili je zebranym. Prezes Andrzej Jabłoński zaprezentował swoje stanowisko, w którym opowiedział się za zachowaniem ograniczeń kadencyjności. Opowiedział się również za zachowaniem dotychczasowego okresu 5-letniej kadencji (argumentując to m.in. potrzebą ciągłości w prowadzeniu inwestycji oraz działalności gospodarczej). Zaproponował również udzielanie absolutorium w trakcie kadencji (w połowie kadencji) oraz przychylił się do wykreślenia ze statutu obowiązku organizowania corocznych spotkań Zarządu Głównego z prezesami Oddziałów na rzecz spotkań wynikających z bieżących potrzeb. Zwrócił również uwagę na pojawiające się wśród członków Stowarzyszenia głosy mówiące o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.

Głos zabrał Kazimierz Kozłowski, który przedstawił swoje stanowisko odnośnie potrzeby prowadzenia przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich działalności gospodarczej.

Ad. 11.

Poszczególne propozycje zmian w statucie SAP były poddawane oddzielnemu głosowaniu. Głosowanie odbyło się w następujący sposób (głosy przeciw lub za proponowanymi zmianami w Statucie Stowarzyszenia przygotowanymi przez Komisję Statutową):

§ 3 - wszyscy za,
§ 8 - jeden głos przeciw, reszta za,
§ 17 - wszyscy za,
§ 28 - do skrócenia kadencji - sprzeciw ogółu, 1 osoba wstrzymała się, do pozostawienia ograniczeń kadencyjności - ogół za, 3 osoby wstrzymały się,
§ 29 - sprzeciw ogółu, 1 osoba wstrzymała się,
§ 36 - sprzeciw ogółu, 9 osób wstrzymało się,
§ 37 - zgoda ogółu, 1 osoba wstrzymała się,
§55 - wszyscy za,
§ 64 - zgoda ogółu, 2 osoby wstrzymały się,

Ad. 12.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na delegatów XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich informując jednocześnie, iż zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Oddział nasz może wydelegować 9 osób. Zgłoszono następujące kandydatury: Michała Knittera, Krystyny Chodor, Norberta Smeli, Bolesława Fenglera, Mireli Malinowskiej. Witold Mijal zaproponował kandydaturę Andrzeja Jabłońskiego, Pawła Guta. Stefan Archutowski zaproponował na delegata Jana Macholaka, Urszulę Markiewicz, a Paweł Gut - Marię Frankel oraz Witolda Mijala. Z braku dalszych kandydatur przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zamknięcie listy co zostało przyjęte przez zebranych. Następnie poprosił zgłoszonych kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie. Zgody takiej nie wyraził Bolesław Fengler oraz Maryla Frankel. Bolesław Fengler zaproponował na swoje miejsce kandydaturę Anny Miedzianowskiej, która również nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna w składzie: Anna Kandybowicz, Grażyna Bartczak, Agnieszka Chrostek ogłosiła wyniki głosowania. Delegatami na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP zostali wybrani:

 • Krystyna Chodor
 • Paweł Gut
 • Andrzej Jabłoński
 • Michał Knitter
 • Jan Macholak
 • Mirela Malinowska
 • Urszula Markiewicz
 • Witold Mijal
 • Norbert Smela

Ad. 13.

Prezes Andrzej Jabłoński opowiedział się i zaproponował kontynuację działań Zarządu w nowej kadencji 2012-2017, tzn. spotkań merytorycznych członków Oddziału z udziałem zaproszonych gości oraz działań integrujących nasze środowisko. Szczegółowy program działania zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu członków Oddziału.

Ad. 14.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął spotkanie.

Przewodniczący Zebrania

Michał Knitter

Sekretarze zebrania

Joanna Glatz

Monika Przybylska Pelc

 

28 lutego 2012 roku odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie.

Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków Prezes Oddziału. Przedstawił następujący porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału SAP w Szczecinie za 2011 r. - Prezes Oddziału Andrzej Jabłoński
 2. Sprawozdanie finansowe Oddziału SAP - Wiceprezes Oddziału Jan Macholak.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Witold Mijal.
 4. Podsumowanie działalności w roku 2011 oraz plan działania na 2012 rok - Prezes Andrzej Jabłoński.
 5. Dyskusja oraz wręczenie pamiątkowego dyplomu przyjęcia w poczet członków SAP O/Szczecin.

Ad. 1

Prezes Oddziału Andrzej Jabłoński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za rok 2011.

Ad. 2

Wiceprezes Jan Macholak przedstawił kondycję finansową Stowarzyszenia. Poinformował zebranych o wysokości dochodów oraz wydatków w roku 2011. Wykazał również źródła pozyskiwania nowych środków (przechowalnictwo, zaświadczenia RP-7) oraz otrzymywanie dotacji celowych na działalność statutową i poza statutową z Zarządu Głównego. Następnie prelegent przedstawił wyniki finansowe naszego oddziału.

Ad. 3

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za rok 2011 przedstawił jej przewodniczący Witold Mijal. Przeprowadzona kompleksowa kontrola potwierdziła, iż prace Zarządu były prowadzone prawidłowo. Komisja nie dostrzegła żadnych uchybień w funkcjonowaniu i działaniu Zarządu Oddziału.

Ad. 4

Prezes A. Jabłoński dokonał podsumowania działalności stowarzyszenia w roku 2011. Wskazał na elementy działalności wykonane, podkreślił również iż w pierwszym półroczu tego roku planowane jest spotkanie z osobami, które przedstawią funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w praktyce. Ustalono również termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego (25 maja) połączonego z wyjazdem integracyjnym oraz termin wycieczki do Stralsundu (19 maja).

Ad. 5

Po wystąpieniu członków Zarządu miała miejsce dyskusja, która dotyczyła zgłaszania zmian w statucie stowarzyszenia oraz XIV Powszechnego Zjazdu Archiwistów i Delegatów. Wiceprezes Jan Macholak wskazał na działalność komisji statutowej, przedstawił jej skład oraz podkreślił rolę prawa archiwalnego odnośnie spraw proceduralnych. Ponadto wręczono również pamiątkowy dyplom nowej członkini SAP O/Szczecin p. Beacie Weinar.

Po wyczerpaniu porządku zebrania prezes zakończył spotkanie.

W dniu 1 lipca 2011 roku miało miejsce zebranie członków Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków Prezes Oddziału. Przedstawił następujący porządek zebrania:

 1. Zagajenie – Prezes Andrzej Jabłoński
 2. Kultura książki na motywach szczecińskich i innych – dr Janina Kosman
 3. Dyskusja
 4. Wyjazd do Dobrej k/Szczecina na spotkanie integracyjne.

Ad. 1

Prezes Andrzej Jabłoński przypomniał zebranym o końcu terminu wpłaty składek członkowskich. Przedstawił działalność Oddziału w poprzednim kwartale oraz przedstawił plan spotkań na bieżący rok.

Ad. 2

Wystąpieniu dr Janiny Kosman towarzyszyła prezentacja starodruków znajdujących się w zasobie Biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie, jak i prezentacja multimedialna prezentująca uszkodzenia mikrobiologiczne książek. Prelegentka posiada duże doświadczenie i wiedzę, na temat książek, które zdobyła podczas wieloletniej pracy w Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie.

Ad. 3

Dyskusja, która miała miejsce dotyczyła zarówno wystąpienia, jak i tematów archiwalno-kancelaryjnych.

Ad. 4

Po wyczerpaniu porządku zebrania prezes zakończył spotkanie, a jego uczestnicy udali się na organizowane, co roku spotkanie integracyjne.

W dniu 23 marca 2011 roku miało miejsce zebranie Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie.

Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków Prezes Oddziału. Przedstawił następujący porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału SAP w Szczecinie za 2010 r. - sekretarz Oddziału, Urszula Markiewicz
 2. Sprawozdanie finansowe Oddziału SAP - Wiceprezes Oddziału Jan Macholak.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Witold Mijal.
 4. Podsumowanie działalności w roku 2010 - Prezes Andrzej Jabłoński
 5. Dyskusja

W zebraniu uczestniczył długoletni członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie – Ryszard Markow, któremu wręczono dyplom z podziękowaniem za długoletnią współpracę. Dyplomy takie otrzymali wieloletni członkowie SAP Oddział w Szczecinie z okazji 45-lecia swego istnienia, które Stowarzyszenie obchodziło w ubiegłym roku. Dyplom z okazji wstąpienia do SAP otrzymał Mirosław Kozłowski, który został przyjęty w poczet członków w marcu br.

Ad. 1

Sekretarz Oddziału Urszula Markiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich O/Szczecin w roku 2010.

Ad. 2

Wiceprezes Jan Macholak przedstawił kondycję finansową Stowarzyszenia względem innych stowarzyszeń humanistycznych. Wykazał również wydatki stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych środków (przechowalnictwo, zaświadczenia RP-7) oraz otrzymywanie dotacji celowych na działalność statutowa i poza statutową. Następnie prelegent przedstawił wyniki finansowe naszego oddziału. Wiceprezes przedstawił również wstępne ustalenia dotyczące kolejnego Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.

Ad. 3

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za rok 2010 przedstawił Witold Mijal. Przeprowadzona kompleksowa kontrola potwierdziła, iż prace Zarządu były prowadzone prawidłowo. Komisja nie dostrzegła żadnych uchybień w funkcjonowaniu i działaniu Zarządu Oddziału.

Ad. 4

Prezes A. Jabłoński dokonał podsumowania działalności stowarzyszenia w roku 2010. Jednocześnie przedstawił plan prac na 2011 rok, a mianowicie planowane spotkania naukowe, szkoleniowe i integracyjne. Ustalono również, że składkę członkowską należy uiszczać do końca kwietnia każdego roku.

Ad. 5

Po wystąpieniu członków Zarządu miała miejsce dyskusja, która dotyczyła miejsca planowanych spotkań integracyjnych i wyjazdów oraz możliwości zapraszania osób, które działają w poszczególnych obszarach archiwalnych.

Po wyczerpaniu porządku zebrania prezes zakończył spotkanie.

22 października 2010 r. w gmachu Archiwum Państwowego w Szczecinie miało miejsce uroczyste zebranie członków Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w związku z 45-leciem powstania oddziału.

Środowisko szczecińskich archiwistów jako jedne z pierwszych w kraju włączyło się do prac organizacyjnych związanych z powołaniem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Już bowiem 30 maja 1964 r. kol. Bogdan Frankiewicz otrzymała od Tymczasowego Zarządu Głównego SAP pełnomocnictwo do powołania struktury terenowej SAP w Szczecinie. Działania te zaowocowały tym, iż 12 listopada 1964 r. Bogdan Frankiewicz, jako sekretarz Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego SAP w Szczecinie przesłał pierwszych 10 deklaracji członkowskich, a 7 grudnia tegoż roku 10 następnych. Jako pierwsi deklaracje złożyli:

- Henryk Lasiński,

- Lucyna Turek-Kwiatkowska,

- Zofia Dowgiałło,

- Anna Poniatowska,

- Bogdan Frankiewicz,

- Marian Krzyślak,

- Maria Bosak-Hauke,

-  Jan Matuszewski,

- Józef Pluciński.

22 czerwca 1965 r. w gmachu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie odbyło się organizacyjne zebranie Oddziału Szczecińskiego SAP, w którym uczestniczyło 15 osób reprezentujących państwową służbę archiwalną oraz archiwistów zakładowych. W zebraniu uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego Czesław Skopowski, dyrektor WAP w Poznaniu. W przeprowadzonym głosowaniu wybrane zostały władze Oddziału:

- przewodniczący – Marian Tworek,

- sekretarz – Bogdan Frankiewicz,

- skarbnik – Irena Zorga,

- członek – Karolina Trojanowicz,

- członek – Zdzisław Mierzyński,

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bronisław Paul,

- członek Komisji Rewizyjnej – Irena Kołodziejczyk.


Członkowie naszego Oddziału, decyzją kolejnych Zjazdów Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, otrzymali tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”. W gronie tym znaleźli się:

- Bogdan Frankiewicz ,

- Lucyna Turek-Kwiatkowska ,

- Kazimierz Kozłowski.

Przedstawiciele naszego Oddziału od wielu lat wybierani są do władz centralnych Stowarzyszenia: dr Jan Macholak objął funkcję Wiceprezesa ds. organizacyjno-statutowych, Andrzej Jabłoński – został członkiem Prezydium Zarządu Głównego; przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany Kazimierz Kozłowski, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego SAP jest Paweł Gut.


Liczba członków Oddziału na przestrzeni 45 lat:

1965 – 20,    1969 – 22,     1976 – 31,     1980 – 15,     1992 – 28,     1996 – 22,     2002 – 41,     2007 – 64,

2009 – 84,    2010 – 96.


Uroczyste zebranie otworzyli Andrzej Jabłoński – prezes Szczecińskiego Oddziału SAP w Szczecinie oraz Jan Macholak – dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: prof. dr hab. Władysław Stępniak – prezes SAP w latach 1993-2002, dr Zbigniew Pustuła – Sekretarz Generalny, Wiceprezes SAP w latach 1997-2007, Józef Żukowski – Wójt Gminy Kołbaskowo oraz Agnieszka Niekrasz i Ryszard Wójtowicz – członkowie Zarządu Oddziału SAP w Gorzowie Wlkp.

Pamiątkowe dyplomy za długoletnią działalność w stowarzyszeniu otrzymali:

Stefan Archutowski

Jolanta Borak

Krystyna Chodor

Irena Jaskólska

Jan Macholak

Władysława Domaradzka

Maria Frankel

Alicja Jabłońska

Andrzej Jabłoński

Waldemar Kułkiewicz

Józef Pluciński

Ryszard Techman

Lucyna Turek-Kwiatkowska

Kazimierz Kozłowski

 

 

W dniu 19 marca 2010 r. odbyło się zebranie Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie.

Zebranie otworzył Andrzej Jabłoński - Prezes Oddziału. Przedstawił następujący porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału SAP w Szczecinie za 2009 r. - sekretarz Oddziału, Urszula Markiewicz
 2. Sprawozdanie finansowe Oddziału SAP - Wiceprezes Oddziału Jan Macholak.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Witold Mijal.
 4. Podsumowanie działalności w roku 2009 - Prezes Andrzej Jabłoński.
 5. Dyskusja

Ad. 1

Sekretarz Oddziału Urszula Markiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich O/Szczecin w roku 2009.

Ad. 2

Wiceprezes Jan Macholak przedstawił kondycję finansową Stowarzyszenia względem innych stowarzyszeń humanistycznych. Wykazał również wydatki stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych środków (przechowalnictwo, zaświadczenia RP-7) oraz otrzymywanie dotacji celowych na działalność statutowa i poza statutową. Następnie prelegent przedstawił wyniki finansowe naszego oddziału.

Ad. 3

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za rok 2009 przedstawił Witold Mijal. Przeprowadzona kompleksowa kontrola potwierdziła, iż prace Zarządu były prowadzone prawidłowo. Komisja nie dostrzegła żadnych uchybień w funkcjonowaniu i działaniu Zarządu Oddziału.

Ad. 4

Prezes A. Jabłoński dokonał podsumowania działalności stowarzyszenia w roku 2009. Jednocześnie przedstawił plan prac na 2010 rok, a mianowicie planowane spotkania naukowe, integracyjne.

Ad. 5

Po wystąpieniu członków Zarządu miała miejsce dyskusja, która dotyczyła miejsca planowanych spotkań integracyjnych i wyjazdów. W trakcie dyskusji Jan Macholak przedstawił kalendarz konferencji organizowanych przez poszczególne sekcje SAP w całym kraju

Po wyczerpaniu porządku zebrania prezes zakończył spotkanie.

 

W dniu 29 maja 2009 roku odbyło się zebranie Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie.

Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków i zaproszonych gości Prezes Oddziału. Następnie przedstawił program zebrania:

 1. Wystąpienie przedstawicieli firmy IDEE dotyczące elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją.
 2. Sprawy bieżące: wycieczka do Berlina.
 3. Spotkanie integracyjne.

Ad. 1


Przedstawiciele firmy IDEE, B. Brzeziński i P. Łysek przedstawili licznie zebranym członkom szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz pracownikom Archiwum Państwowego w Szczecinie produkt ELO, który umożliwia archiwizowanie i zarządzanie dokumentacją. Prelegenci zaprezentowali możliwości, jakie daje ten produkt. Wskazali na jego rolę przy wyszukiwaniu poszczególnych dokumentów, ich udostępnianiu oraz współpracy z innymi urządzeniami biurowymi i komputerowymi. System umożliwia również brakowanie zgromadzonej dokumentacji. Kolejny z modułów umożliwia również obsługę rzeczowego wykazu akt. System ten daje możliwość zarządzania dokumentacja bieżącą. System ELO ogranicza koszty, gdyż dokument nie musi być wielokrotnie powielany. Następnie prelegenci przedstawili działanie sytemu.
Wystąpienie wywołało dyskusję. Głos zabrali: A. Jabłoński, M. Lupa, J. Macholak oraz M. Knitter. Dyskusja dotyczyła wyszukiwania dokumentów w systemie oraz prowadzeniu kancelarii. Zagadnieniem poruszanym w dyskusji była również kancelaria tajna. Pytania dotyczyły również technicznych możliwości systemu.

Ad. 2

Prezes A. Jabłoński przedstawił szczegółowo plan wycieczki do Berlina, która odbędzie się 20.06.2009 r.

Ad. 3

Po wyczerpaniu porządku zebrania prezes zakończył spotkanie. Następnie uczestnicy udali się do Dobrej k/Szczecina na spotkanie integracyjne.

W dniu 23 kwietnia 2009 roku miało miejsce zebranie Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie.

Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków i zaproszonych gości Prezes Oddziału. Następnie przedstawił program zebrania:

 1. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i wręczenie im pamiątkowych dyplomów.
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2008 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wystąpienie ks. dr hab. Leszka Wilczyńskiego nt. Udostępnianie zasobów kościelnych na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Ad. 1.

Prezes Oddziału powitał nowych członków i wręczył im pamiątkowe dyplomy. Do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie dołączyli: Maria Bąk, Agnieszka Chrostek, Hanna Cieszyńska, Magdalena Drożdżowska, Miłosz Filipowiak, Joanna Glatz, Michał Knitter, Aleksandra Krupa, Sylwia Ruclak, Joanna Nużyńska, Anna Szymczak, Wiesława Trawczyńska.

Ad. 2.

Prezes Oddziału mgr Andrzej Jabłoński przestawił sprawozdanie z działalności SAP Oddział Szczecin za 2008r.

Ad. 3.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału przedstawiła mgr Anna Kandybowicz.

Ad. 4.

Prezes Andrzej Jabłoński, zaproponował termin spotkań integracyjnych Oddziału. 29 maja planowane jest spotkanie w Dobrej Szczecińskiej, a pod koniec czerwca planowany jest wyjazd do Berlina. Przedstawił również terminy i problematykę kolejnych zebrań SAP, które będą dotyczyły dokumentu i podpisu elektronicznego.

Ad. 5.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie ks. dr hab. Leszka Wilczyńskiego. Na wstępie prelegent przedstawił organizację i sieć archiwów kościelnych. Następnie omówił zasoby kościelne i ich funkcjonowanie. Kolejnym punktem wystąpienia ks. dr hab. L. Wilczyńskiego było porównanie funkcjonowanie archiwów świeckich jak i kościelnych, prelegent m. in. omówił zasady i formy udostępniania materiałów archiwalnych, wykorzystywanie zasobu archiwalnego oraz strukturę zawodową użytkowników. Nowoczesny system informacyjny w udostępnianiu zbiorów kościelnych oraz popularyzacja zasobu archiwalnego były kolejnym punktem prelekcji. Na zakończenie swojego przemówienia prelegent przedstawił szereg postulatów.

Podczas dyskusji głos zabrał dr Jan Macholak, który porównał funkcje archiwum państwowego z archiwum kościelnym. Obie instytucje gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają dwie kategorie akt. Są to akta osobowe oraz akta kancelarii tajnej.

Wobec braku innych głosów zebranie zostało zakończone.

 

W dniu 5 marca 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie.

W zebraniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu:

Andrzej Jabłoński – Prezes,
Jan Macholak – V-ce Prezes,
Stefan Archutowski – Skarbnik,
Urszula Markiewicz – Sekretarz,
Maria Frankel – członek,
Krystyna Chodor – członek,
Norbert Smela – członek.

Zebranie otworzył Andrzej Jabłoński i zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Wybór sekretarza oddziału.
 2. Poruszenie kwestii formalnych i statutowych.
 3. Zgłoszenia, deklaracje oraz wstąpienia do SAP.
 4. Przedstawienie planu działania na rok 2009.

Ad 1.

Zarząd szczecińskiego oddziału SAP dokonał przez aklamację wyboru na sekretarza osobę mgr Urszuli Markiewicz.

Ad 2.

Andrzej Jabłoński poinformował Zarząd o wcześniejszym złożeniu sprawozdania z działalności stowarzyszenia oddziału szczecińskiego oraz płatności składek. Formalności zostały dopełnione, szczegóły zostaną omówione na zebraniu ogólnym.

Na koniec 2008 roku szczeciński oddział SAP liczył 72 członków, w tym 6 było nowo przyjętych. Odbyły się 3 zebrania, członkowie uczestniczyli w wyjazdach i zebraniach.

Ad 3.

Uchwała nr 1
Zebrania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
z dnia 5 marca 2009 roku


Zgromadzeni w głosowaniu jawnym przyjęli w poczet członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie następujące osoby:

1.    Bąk Marię,
2.    Chrostek Agnieszkę,
3.    Drożdżowską Magdalenę,
4.    Filipowiaka Miłosza,
5.    Glatz Joannę,
6.    Knitter Michała,
7.    Krupę Aleksandrę,
8.    Ruclak Sylwię
9.    Szymczak Annę.

za – 7
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Ad 4.

Prezes Andrzej Jabłoński przedstawił plan działań oddziału na 2009 rok. Planowane są dwa spotkania, które maja na celu działanie edukacyjne. Na pierwsze z nich planuje się zaprosić księdza dra hab. Leszka Wilczyńskiego, członka zarządu głównego oraz przedstawiciela archiwistyki kościelnej. Wizyta księdza Wilczyńskiego planowana jest na przełomie marca i kwietnia. Tematem kolejnego spotkania ma być dokument elektroniczny. Na spotkanie planowana jest wizyta, specjalisty w tej dziedzinie pana Kazimierza Schmidta. Obok planów naukowo-edukacyjnych planowane są spotkania integracyjne, czyli tzw. majówka oraz wycieczka do Greifswaldu i Stralsundu lub Berlina.

Po wyczerpaniu punktów zebrania głos zabrał dr Jan Macholak. Przedstawił uwagi odnośnie ustawy archiwalnej, które zostały poruszone na spotkaniu, które odbyło się w lutym 2009 roku. Stowarzyszenie o uwagi poprosił minister kultury i dziedzictwa narodowego. Następnie rozpoczęła się dyskusja, głos zabrała pani Krystyna Chodor. Został poruszony problem wartościowania i kwalifikacji materiałów archiwalnych oraz rozgraniczenia pojęć dokumentacja niearchiwalna i materiały archiwalne. Nowa ustawa rezygnuje z kategorii akt A i B, a będzie określała tylko czas przechowywania. W myśl nowej ustawy archiwa przestaną wydawać zgodę na brakowanie.

Kolejnym tematem dyskusji był dokument oraz podpis elektroniczny. Prezes Andrzej Jabłoński mówił o nowej instrukcji dla instytucji samorządowych i administracji rządowej. Będzie ona zawierała dwa aspekty, po pierwsze zarządzenie dokumentem tradycyjnym, po drugie postępowanie z dokumentem elektronicznym.

Po wyczerpaniu porządku zebrania prezes Andrzej Jabłoński zakończył zebranie.

19 czerwca 2008 roku miało miejsce zebranie Członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie.

Zabranie otworzył Prezes Oddziału – Andrzej Jabłoński.

Przewodniczący obrad zaproponowała następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminy Oddziału,
 2. Sprawy różne.

Ad. 1

Główne założenia regulaminu oraz propozycje zmian regulaminu wzorcowego przedstawił Wiceprezes Jan Macholak. Następnie zebrani postanowili przeprowadzić jawne głosowanie nad projektem regulaminu. Regulamin został przez zgromadzonych przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2

W punkcie tym znalazły się dwie sprawy. W pierwszej kolejności Prezes oddziału przedstawił zebranym komunikat o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia, którymi zostały: Grażyna Bartczak, Maria Jasińska, Ewa Sadek, Anna Sobczak, Anna Szczesna oraz Gabriela Wilanowska.

Następnie zostały omówione kwestie organizacyjne spotkania integracyjnego członków Stowarzyszenia przewidzianego na dzień następny w Dobrej Szczecińskiej.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków przewodniczący zamknął zebranie.

 

W dniu 9 stycznia 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego  Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Zabranie otworzył Prezes Oddziału, prof. Kazimierz Kozłowski przedstawiając powody rezygnacji swojej i Pawła Guta z prac w Zarządzie szczecińskiego Oddziału. Powodem obu rezygnacji jest niemożność łączenia, zgodnie z zapisami statutu SAP, funkcji członka zarządu oddziału z funkcją Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej (Kazimierz Kozłowski) oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego (Paweł Gut). W związku z wyborem na te stanowiska obaj dotychczasowi członkowie Zarządu szczecińskiego Oddziału SAP złożyli rezygnacje z dotychczas pełnionych funkcji.

Po wyborze na przewodniczącego obrad Renaty Żuk oraz sekretarzy - Mirela Malinowska i Karolina Sobańska, przyjęto następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania (dokonane już przez prof. Kozłowskiego),
 2. Wystąpienie prof. Kozłowskiego i Pawła Guta dotyczące wyjaśnienia przyczyn rezygnacji,
 3. Wybór przewodniczącego zebrania,
 4. Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności,
 5. Informacja Zarządu Oddziału o pracach podjętych od czasu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i o obradach XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
 6. Informacja Skarbnika o opłacaniu składek,
 7. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału,
 8. Przekazanie prowadzenie obrad nowemu Prezesowi,
 9. Dyskusja,
 10. Wolne wnioski.

Przewodnicząca zebrania na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na 67 członków Oddziału obecnych jest 35 w związku z czym zebranie może odbyć się w pierwszym terminie.

Jan Macholak omówił inicjatywy podjęte przez Zarząd Oddziału, a następnie przedstawił decyzje podjęte przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się w dwóch turach. W trakcie obrad Zjazdu do władz Stowarzyszenia zostało wybranych czterech delegatów Oddziału szczecińskiego. Vice-prezesem został wybrany Jan Macholak, członkiem Prezydium Zarządu Głównego – Andrzej Jabłoński, Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Kozłowski, a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego – Paweł Gut.

Ponadto zgromadzeni zostali poinformowani o zmianach w statucie Stowarzyszenia oraz o rozwiązaniu niektórych funkcjonujących dotychczas sekcji branżowych, a także o nadaniu tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu.

Następnie głos zabrał Skarbnik Oddziału Stefan Archutowski informując zgromadzonych o ilości zapłaconych składek apelując jednocześnie o regularne i terminowe ich opłacania.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, do Zarządu Oddziałuwybrani zostali: Maria Frankel oraz Norbert Smela.

Nowo wybrane władze dokonały podziału czynności w swoim gronie. Skład Zarządu Oddziału ukonstytuował się następująco:

Andrzej Jabłoński - Prezes,
Jan Macholak -  V-ce Prezes,
Karolina Sobańska – Sekretarz,
Stefan Archutowski - Skarbnik,
Krystyna Chodor – Członek,
Maria Frankel – Członek,
Norbert Smela – Członek.

Andrzej Jabłoński podziękował zebranym za wybór i przedstawił kierunki pracy Oddziału oraz przedstawił zebranym nowych członków Oddziału przyjętych decyzją Zarządu Oddziału z dnia 3 stycznia 2008 roku. Nowymi członkami zostały: Agata Broszczak, Natalia Czerwińska oraz Magdalena Kamińska.

 

 ­­­­­­­­­­­­W dniu 14.06.2007 r. w sali im. Tuhana-Taurogińskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie podsumowujące kadencję 2002-2007.  Zebrani dokonali wyboru Andrzeja Jabłońskiego na przewodniczącego zebrania a następnie wysłuchali sprawozdania Zarządu z kadencji 2002-2007 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Po wysłuchaniu sprawozdań oraz dyskusji uczestniczący w zebraniu członkowie Oddziału udzielili, jednogłośnie, absolutorium ustępującym władzom.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2007-2012, które ukonstytuowały się w następującym składzie:

Zarząd Oddziału

Prezes Oddziału - Kazimierz Kozłowski,

Wiceprezes - Andrzej Jabłoński,

Wiceprezes - Jan Macholak,

Sekretarz - Karolina Sobańska,

Skarbnik - Stefan Archutowski,

Członkowie Zarządu - Krystyna Chodor, Paweł Gut.

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Alicja Jabłońska,

Wiceprzewodniczący - Witold Mijal,

Sekretarz - Anna Kandybowicz.

Zebrani dokonali również wyboru delegatów Oddziału na XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (Olsztyn, 8.09.2007 r.). Wybrani zostali: Bolesław Fengler, Paweł Gut, Andrzej Jabłoński, Kazimierz Kozłowski, Jan Macholak, Norbert Smela.