czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Działalność wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie

Działalność wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie

Owocem działalności wydawniczej Archiwum Państwowego w Szczecinie jest ponad 100 tytułów. Wśród nich znajdują się opracowania archiwalne i źródłowe, materiały z sesji naukowych i wydawnictwa albumowe. We współpracy z Landesarchiv w Greifswaldzie ukazały się albumy: „Świadectwa historii Pomorza. Księstwo Pomorskie 1140–1648”, z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych „Archiwa polskie”, z Departamentem Gironde we Francji „Archiwum Państwowe w Szczecinie i Archiwum Departamentu Gironde: Śladami wspólnej przeszłości. Wybór dokumentów / Les Archives nationales de Szczecin et les Archives départementales de la Gironde: sur les traces d'un passé commun. Choix de documents”. Wśród albumów wymienić należy także ten, przygotowany we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych pt. „Ogromny park pochował umarłych… Cmentarz Centralny w Szczecinie”. 

Z wydawnictw źródłowych przywołać można serię wydawniczą powstającą we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego pn. „Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego”. Efektem współpracy z tym wydawnictwem była też inna niezwykle ważna publikacja, tłumaczenie na język polski kroniki pomorskiej z XVI w. Thomasa Kantzowa. 

Ciekawą propozycją był cykl publikacji pn. „Pomorze militarne”, koncentrujący się na szeroko rozumianej problematyce obronności, którego współwydawcą było Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”. 

Ukazywały się też materiały z licznych sesji i konferencji naukowych jak np. „Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X–XX wiek”, pod red. K. Kozłowskiego i A. Wojtaszaka, „Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945–1950. Mity i rzeczywistość”, pod red. K. Kozłowskiego, „Protestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu”, pod red. N. Buske i K. Kozłowskiego, „Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność”, pod red. K. Kozłowskiego i J. Mieczkowskiego, „Stan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego. Informacje źródłowe i refleksje”, pod red. M. Machałek i J. Macholaka, „Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 1988–1990”, pod red. M. Machałek, J. Macholaka, „Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim”, pod red. K. Kozłowskiego i L. Pałasza. 

Archiwum opracowywało i wydawało drukiem, w formie tek, także materiały ze swojego zasobu kartograficznego m.in. „Przestrzenny rozwój Szczecina w dziełach kartograficznych XVII-XX w. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie” oraz "Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od XVI do XXI wieku". Ponadto było także wydawcą reprintu Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa. 

Jednym z przejawów popularyzacji pomorskiego zasobu archiwalnego, historii regionu, a także samej instytucji są wystawy materiałów archiwalnych i towarzyszące im katalogi wystaw jak np. przygotowanej wspólnie z Landesarchiv w Greifswaldzie wystawy archiwalnej „Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000–1648)”. 

W toku działalności wydawniczej szczecińskiego Archiwum Państwowego ukazywały się takie periodyki jak: przygotowywana z Miastem Szczecin „Kronika Szczecina” (1983–2016) oraz wydawany przez archiwum półrocznik „Informator Archiwalny” (1978–1984) i jego kontynuacja rocznik „Szczeciński Informator Archiwalny” (1985–2016), w których publikowano artykuły dotyczące pomorskiego dziedzictwa archiwalnego i pomeraników rozproszonych w zasobach różnych instytucji, jak też zamieszczano materiały odnoszące się do teorii i praktyki archiwalnej. Na łamach tych czasopism prezentowana była też działalność Archiwum Państwowego w Szczecinie w formie kalendarium. Od 2017 r. archiwum rozpoczęło wydawanie nowego rocznika „Szczecińskich Studiów Archiwalno-Historycznych”.