czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Publikacje 2006 - 2010

Publikacje 2006 - 2010

 

 

Mirecka Loryś Maria, Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni. Cz. I

Racławice—Warszawa—Szczecin 2010, ss.222, ISBN 978–83–89341–69–3 

Książka Marii Mireckiej-Loryś to pierwsza część wspomnień w których Autorka —weteranka ruchu oporu podczas drugiej wojny światowej w Polsce, wieloletnia redaktorka miesięcznika „Głos Polek” wydawanego przez Związek Polek w Ameryce, działaczka społeczna,  opowiada o swoim dzieciństwie w Ulanowie nad Sanem, wczesnej młodości, latach szkolnych. Wiele miejsca poświęca czasom okupacji, Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet. Do książki włączone zostały trzy wspomnienia współtowarzyszek przeżyć wojennych i przyjaciółek Marii Mireckiej-Loryś.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
ok__adka_szczecinka  

Dzieje Szczecinka. Tom II. Lata 1945–2008. Pr. zbior. pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Joanny Powałki

Szczecinek 2010, wyd. I, ss. 577, il., ISBN 978-83-89341-68-6

Książka wydana została na 700-lecie Szczecinka, a jej wydawcami są Urząd Miejski w Szczecinku oraz Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie. Tom II jest poświęcony powojennym dziejom Szczecinka. Monografia obejmuje zagadnienia demograficzne, przemiany w latach pionierskich, przeobrażenia gospodarcze w dziedzinie oświaty i kultury, urbanistyki i architektury, życia religijnego, służby zdrowia i wszelkich procesów społeczno-politycznych zachodzących w latach 1945–2008. Publikacja jest bogato ilustrowana. Dołączono do niej również wkładkę zdjęciową pn. „Piękno Szczecinka w fotografii”.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
 

Kronika Szczecina 2010, Nr XXIX, pr. zbior. 

Szczecin 2011, ss. 295, il. ISBN 978-83-89341-84-6

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXIX zawiera tradycyjnie sprawozdanie z działalności władz miejskich. W części „Z dziejów Szczecina” znajdują się m.in. artykuły dotyczące szczecińskiej sceny teatralnej, szkolnictwa wyższego w Szczecinie oraz życia społecznego i politycznego. Tradycyjnie przedstawione zostały także znane postaci Szczecina. W części „Szczecin 2010” odnotowano znaczące wydarzenia dla miasta rejestrowane w tym roku. Rocznik zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń, nekrologia oraz bibliografia Szczecina za 2010 r.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

   

 

ks  

Kronika Szczecina 2009, Nr XXVIII, pr. zbior., 

Szczecin 2010, ss. 339, il., ISBN 978–83–89341–70–9

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXVIII zawiera tradycyjnie sprawozdanie z działalności władz miejskich. W części historycznej znajdują się m.in. artykuły dotyczące szczecińskich malarzy w XIX w., placówki konsularnej Finlandii w Szczecinie, Stoczni Szczecińskiej, dziejów lekkiej atletyki w mieście. Przedstawione zostały także znane postaci Szczecina, w tym ks. abp Kazimierz Majdański, ks. abp Marian Przykucki, prof.prof. Tadeusz Wierzbicki, Aleksander Walczak. W części Szczecin 2009 odnajdujemy znaczące wydarzenia dla miasta rejestrowane w tym roku, w tym 200 lat parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, dziesięciolecie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, powstanie Akademii Sztuki. Rocznik zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń, nekrologia oraz bibliografia Szczecina za 2009 r.

 

     
rk  

ks. Roman Kostynowicz, W blasku katedr. Ostatnie artykuły. Dziennik

Szczecin 2010, wyd. I, ss. 114, il., ISBN 978-83-89341-72-3

Jest to czwarta książka poświęcona ks. inf. Romanowi Kostynowiczowi, diecezjalnemu konserwatorowi zabytków w Szczecinie. Ukazała się we współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie ze Szczecińskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest dopełnieniem wydawanej w latach 1999–2006 trylogii „W cieniu trzech katedr”. Składa się z trzech części. W pierwszej jest esej ks. dr. Jana M. Mazura poświęcony Księdzu Infułatowi. Drugą stanowią niedokończone fragmenty artykułów ks. R. Kostynowicza odnoszące się do katedr kamieńskiej i szczecińskiej. Część trzecia to drukowany po raz pierwszy „Dziennik” Infułata pisany w latach 1937–1972. Publikację zamykają fotografie z albumu rodzinnego.

 

     
wz  

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom XV. Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, oprac. Urszula Kozłowska,

Szczecin 2010, wyd. I, ss. 195, ISSN 0867-230X.

Seria źródłowa, której wydawcami są Uniwersytet Szczeciński oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Tom XV, który opracowała Urszula Kozłowska zawiera źródła odnoszące się do chorób zakaźnych, i w tym kontekście aktywności służby zdrowia w latach 1945–1947.

 

     
KS_2008  

Kronika Szczecina 2008, Nr XXVII, pr. zbior.,

Szczecin 2009, ss. 342, il., ISBN 978–83–89341–65–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, prezentuje historię i współczesność Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

 

     
PM_2009  

Pomorze militarne cz. III. Generałowie i wybrani dowódcy wojska polskiego związani z Pomorzem Zachodnim, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka

Szczecin 2009, ss. 387, il., ISBN 798–83–89341–62–4

Opracowanie ukazało się jako trzecia część serii Pomorze militarne. Jest pokłosiem sesji naukowej pod tym samym tytułem. Zawiera trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich to: Generałowie i wybitni oficerowie II Rzeczypospolitej związani z Pomorzem Zachodnim, drugi: Zbiorowy portret dowódców ludowego Wojska Polskiego związanych z Pomorzem Zachodnim w latach 1945–1989 oraz trzeci: Generałowie i dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim w okresie III Rzeczypospolitej.

 

     
KBS_2009  

Grzegorz Ciechanowski, Jakub Ciechanowski, Marek J. Murawski,Kurs bojowy Stettin. Bombardowania Szczecina i Polic na tle wojny powietrznej w Europie (1940–1944)

Szczecin 2009, ss. 223, il., ISBN 978–83–89341–63–1

Książka prezentuje działania lotnictwa bojowego w czasie drugiej wojny światowej nad Szczecinem oraz otaczającymi go miejscowościami. Charakteryzuje tak alianckie bombardowania, jak i taktykę niemieckich myśliwców.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
12DP_2009  

Dariusz Faszcza, Dowódcy 12 Dywizji Piechoty/Zmechani-zowanej 1919–2008

Szczecin 2009, ss. 131, il.,
ISBN 978–83–89341–61–7 

Praca zawiera, oprócz wstępnego rysu history-cznego poświęconego miejscu 12 Dywizji w dziejach oręża polskiego, 34 biogramy jej dowódców prezentowane w ujęciu chronolo-gicznym. Przygotowana została w oparciu o kwerendę źródłową w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie

 

     
Pict0001a  

Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wybór, wstęp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak

Warszawa 2009, wyd. I, ss. 579, ISBN 978–83–89115–96–6

Autorzy opracowania, podejmując trud wydania wizytacji bytowsko-lęborskich z drugiej połowy XVI wieku, uzupełnili tym samym edycję Gerarda Labudy z 1959 roku o materiały z okresu książęcego. Brali przy tym pod uwagę bliskie powiązania ziem lęborskiej i bytowskiej z Rzeczypospolitą, utrzymywanie się tam po czasy najnowsze języka kaszubskiego i polskiego oraz dużą wartość poznawczą materiałów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej. W wizytacjach i zachowanych rejestrach oprócz nazwisk mieszkańców wsi oraz informacji o stosunkach językowych, znajdują się m.in. szczegółowe dane o gospodarstwach, a także o statusie prawnym mieszkających w wielu wsiach drobnej szlachty kaszubskiej. Ważne wydają się również liczne informacje o często nieznanych dotąd, sięgających średniowiecza, przywilejach i nadaniach. Prezentowane źródła pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie a współwydawcą oprócz Wydawnictwa „Dokument” AP w Szczecinie jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
katedra  

Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 1959–1980, red. Jan Kornek, Tadeusz Krawczak, Jan Macholak

Szczecin 2009, wyd. I, ss. 167, il.,

ISBN 978–83–89341–60–0

Książka zawiera opracowania naukowe odnoszące się do genezy i funkcjonowania kompanii kleryckich w Wojsku Polskim (w założeniach władz partyjno-państwowych szkolenie wojskowe miało zniechęcić kleryków do dalszego kształcenia w seminariach diecezjalnych i zakonnych). Ważną częścią tej pracy są wspomnienia żołnierzy-alumnów, obecnie w większości duchownych katolickich. Wcześniej tej problematyce poświęcona była sesja naukowa, a publikacja jest jej efektem.

 

     
macholak
 

Jan Macholak, Z powojennych dziejów Pomorza Zachodniego. Wybrane problemy,

Szczecin 2009, wyd. I, ss.363, ISBN 987–83–87879–3

Najnowsza książka Jana Macholaka zawiera najważniejsze jego artykuły napisane w ostatnich latach, a dotyczące historii regionu, przemian politycznych zachodzących na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej. Prezentuje również materiały archiwalne dotyczące tej problematyki.

 

     
lotnicy  

Działalność Drugiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” na Pomorzu Zachodnim w latach 1957–1995, oprac. Wiesław Jaszczyński, Czesław Staniewicz, Jerzy Wikło,

Szczecin 2009, wyd. I, ss. 36, il., ISBN 978–83–89341–58–7

Broszurka ma charakter popularnonaukowy i prezentuje w ujęciu chronologicznym losy Drugiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” stacjonującego na Pomorzu Zachodnim. Uzupełniona jest o liczne fotografie.

 

     
kronika_2007  

Kronika Szczecina 2007, Nr XXVI, pr. zbior.,

Szczecin 2008, ss. 417, il., ISBN 978–83–89341–57–0

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone dziejom Szczecina, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

 

     

SIA_20

 

„Szczeciński Informator Archiwalny” nr 20, red. Maria Frankel

Szczecin 2007, ss. 217, ISBN 978–83–89341–56–3

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, w szczególności, pomorskie źródła archiwalne.

Rocznik nr 20 dedykowany jest prof. dr. hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Szczecinie

 

     

kronika_2006

 

Kronika Szczecina 2006, Nr XXV, pr. zbior.,

Szczecin 2007, ss. 307, il., ISBN 978–83–89341–48–8

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone dziejom Szczecina, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

 

     

diecezja

 

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom XIV. Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945-1975), oprac. Kazimierz Kozłowski,

Szczecin 2007, wyd. I, ss. 195, ISSN 0867-230X.

Seria wydawnicza prezentująca określone zagadnienia dotyczące dziejów Pomorza Zachodniego w świetle źródeł archiwalnych.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
SIA_19  

"Szczeciński Informator Archiwalny" nr 19, red. Maria Frankel,

Szczecin 2006, ISBN 83–89341–34–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

     

kronika_2005

 

Kronika Szczecina 2005, Nr XXIV, pr. zbior.,

Szczecin 2006, ss. 334, il., ISBN 83–89341–42–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone dziejom Szczecina, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

 

     
WPN_1.JPG  

Jakuczun Bogdan, Bibliografia Wolińskiego Parku Narodowego. Bibliography of the Wolin National Park,

Szczecin–Międzyzdroje 2006, wyd. I, ss. 200, ISBN 83–89341–35–2

Opracowanie zawiera większość publikacji odnoszących się do dziejów i współczesności Wolińskiego Parku Narodowego.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
pomorze_militarne.JPG  

Pomorze militarne XII–XXI w., cz. II, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Wiesława Wróblewskiego,

Szczecin 2006, wyd. I, ss. 345, il., ISBN 83–89341–36–0

Materiały drugiej sesji naukowej z 2005 r. organizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Referaty odnoszą się do stanu badań oraz dziejów militarnych Pomorza Zachodniego na przestrzeni wieków.

 

     
Police_1.JPG  

Kalendarium Polic i Zakładów Chemicznych "Police" 1945–2006, pr. zbiorowa,

Szczecin–Police 2006, ss. 56, il., ISBN 83–89341–40–9

Kalendarium obejmuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Polic i Zakładów Chemicznych „Police” w powojennym sześćdziesięcioleciu.

 

     
pgr_1.JPG  

Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim, red. Kazimierz Kozłowski, Lech Pałasz,

Szczecin 2006, ss. 269, ISBN 83–89341–46–8

Materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006 r. zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński, Akademię Rolniczą w Szczecinie i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Książka zawiera referaty odnoszące się do przemian gospodarczych związanych z upaństwowionym rolnictwem na Pomorzu Zachodnim.

 

     
III_RP.JPG  

Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 1988–1990, red. Małgorzata Machałek, Jan Macholak,

Szczecin 2006, ss. 376, il., ISBN 83–89341–45–X

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ks. Roman Kostynowicz, "W cieniu trzech katedr. Wspomnienia cz. III"

Szczecin 2006