czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Postępowanie z dokumentacją w związku z likwidacją jednostki

Postępowanie z dokumentacją w związku z likwidacją jednostki

 

 

Jednostki państwowe i samorządowe1

Jednostki niepaństwowe2

Materiały archiwalne – kat. A

Przekazuje się niezwłocznie do archiwum państwowego. Materiały archiwalne mogą zostać przekazane jednostce przejmującej zadania i kompetencje likwidowanego podmiotu na podstawie umowy użyczenia, zawartej na wniosek tej jednostki z właściwym archiwum państwowym.

W terminie 30 dni od prawomocnego orzeczenia sądu lub podjęcia przez właściwy organ decyzji, skutkującej zaprzestaniem działalności, zarządzający jednostką informuje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

Dokumentacja niearchiwalna – kat. B

Przekazuje się jednostce organizacyjnej, przejmującej zadania i kompetencje likwidowanego podmiotu. W przypadku braku takiego podmiotu dokumentację przejmuje organ nadrzędny lub nadzorujący. W przypadku braku również takiego podmiotu – dokumentację przekazuje się przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Dokumentację osobową i płacową przekazuje się przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Jeżeli sąd rejestrowy stwierdzi brak środków na koszty dalszego przechowywania, dokumentacja jest

przekazywana do archiwum państwowego. Dokumentację spółdzielni i Związków Spółdzielczych przekazuje się do związków rewizyjnych zrzeszających spółdzielnie i Krajowej Rady Spółdzielczej.

Dokumentacja niearchiwalna – kat. BE

Jak wyżej, przy czym po upływie okresu przechowywania archiwum państwowe przeprowadza ekspertyzę archiwalną i może uznać przedmiotową dokumentację za materiały archiwalne.

nie dotyczy

 

1) Organy gminy i związki międzygminne oraz urzędy obsługujące te organy i związki, organy powiatu i starostwa powiatowe, organy samorządu województwa i urzędy marszałkowskie, organy zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędy obsługujące te organy, jednostki organizacyjne stanowiące w 100% własność Skarbu Państwa i/lub własność jednostek samorządu terytorialnego (w tym m.in. organy administracji rządowej, sądy, prokuratury, placówki służby więziennej, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki, placówki służby zdrowia, zarządy dróg, spółki miejskie, przedsiębiorstwa państwowe itd.).

 

2) M. in. partie polityczne, organizacje polityczne, spółdzielnie i organizacje spółdzielcze, stowarzyszenia i fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, spółki prawa handlowego i prywatne placówki oświatowe oraz inne podmioty, w których udział własności Skarbu Państwa i/lub samorządu terytorialnego wynosi mniej niż 100%.