czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Co robimy

Archiwa – zadania, struktura, zasób

 

Archiwum Państwowe w Szczecinie jest częścią państwowej sieci archiwalnej  w skład której wchodzą 3 archiwa o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie oraz 30 archiwów o charakterze regionalnym wraz z podlegającymi im oddziałami zamiejscowymi.

Do zadań archiwów państwowych należy w szczególności:

 • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
 • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
 • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
 • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych, archiwach, historii państwa i swojego regionu oraz prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez lekcje dla młodzieży i grup zorganizowanych, wystawy, dni otwarte, wycieczki;
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

 

W Archiwum Państwowym w Szczecinie gromadzone przede wszystkim (więcej w zakładce Zasób):

 • akta urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz podległych im jednostek,
 • akta dotyczące ludności, w tym akta metrykalne i urzędów stanu cywilnego,
 • akta państwowych urzędów repatriacyjnych,
 • akta organów wymiaru sprawiedliwości,
 • dokumentacja przedsiębiorstw i zakładów pracy,
 • materiały archiwalne wchodzące do niepaństwowego zasobu archiwalnego – wytworzone przez różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, a także spuścizny i kolekcje prywatne,
 • materiały audiowizualne (w tym szczecińskich oddziałów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej), fotografie, druki ulotne, relacje i wspomnienia.

 

 

 

W skład Archiwum Państwowego w Szczecinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Oddział I Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego

Oddział II Ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Oddział III Udostępniania zasobu archiwalnego

Oddział IV Zabezpieczania zasobu archiwalnego

Oddział V Popularyzacji zasobu

Stanowisko ds. kadr i rozwoju zawodowego

Dział Finansowo-Księgowy

Dział administracyjno-gospodarczy

Oddział w Międzyzdrojach

Oddział w Stargardzie