czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Kalendarium

Kalendarium

Kadencja 2012-2017

W dniu 29 maja 2012 roku w Szczecinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Zebranie otworzył o godz. 13.00 i powitał uczestników Prezes Oddziału Andrzej Jabłoński. Na podstawie listy obecności stwierdził uczestnictwo w zebraniu 50 z 95 członków szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w związku z tym ogłosił, że zebranie jest prawomocne i może odbyć się w pierwszym terminie.

Prezes Oddziału zaproponował, aby obradom przewodniczył Michał Knitter a funkcje sekretarzy zebrania powierzyć Joannie Glatz i Monice Przybylskiej-Pelc. Nie zgłoszono innych kandydatur i propozycje te zostały poddane pod głosowanie i jednogłośnie zaakceptowane.

Przewodniczący obrad Michał Knitter zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania,
 3. Wybór sekretarzy zebrania (protokolantów),
 4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
 5. Sprawozdanie z działalności oddziału za okres kadencji 2007-2012,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oddziału,
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
 8. Wybory władz oddziału i członków komisji rewizyjnej,
 9. Ukonstytuowanie się nowych władz oddziału,
 10. Dyskusja nad projektem zmian w Statucie Stowarzyszenia przygotowanym przez Komisję Statutową powołaną Uchwałą nr 6/2011 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z dnia 14 listopada 2011 r.,
 11. Stanowisko Oddziału wobec propozycji zmian statutowych,
 12. Wybory delegatów na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP,
 13. Dyskusja i przyjęcie programu działania na kadencję 2012-2017.
 14. Wolne wnioski.

Ad. 5.

Przewodniczący zebrania poprosił ustępującego Prezesa Oddziału o przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za okres kadencji 2007-2012. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za okres 2007-2012 przedstawił wiceprezes Jan Macholak.

Ad. 6.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Witold Mijal.

Ad 7.

Przedstawione sprawozdania nie wzbudziły dyskusji i zostały przyjęte przez wszystkich obecnych członków Oddziału. Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad  udzieleniem Zarządowi absolutorium za okres kadencji 2007-2012.

Ad. 8.

Prezes Andrzej Jabłoński, przed przystąpieniem do wyborów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej przypomniał, iż zgodnie z § 54 ust. 2 statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zarząd oddziału składa się z 3 do 7 członków, a na podstawie § 56 ust. 2 komisja rewizyjna składa się z trzech członków. Nikt z zebranych nie zgłosił propozycji zmian w związku z tym pozostawiono dotychczasowy stan: 7 członków zarządu i 3 członków komisji rewizyjnej.

Kazimierz Kozłowski zaproponował - iż w związku z pozytywną oceną pracy Zarządu w latach 2007-2012 i udzielonym mu przez członków Oddziału absolutorium - kandydatów do włóadz Oddziału:

do Zarządu Oddziału:

 • Andrzeja Jabłońskiego,
 • Jana Macholaka,
 • Stefana Archutowskiego,
 • Urszulę Markiewicz,
 • Krystynę Chodor,
 • Marię Frankel,
 • Norberta Smelę

do Komisji Rewizyjnej:

 • Michała Knittera,
 • Alicję Jabłońską,
 • Annę Kandybowicz.

Wszyscy zgromadzeni zaakceptowali przedstawioną propozycję. Z braku dalszych kandydatur przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zamknięcie listy, co zostało przyjęte przez ogół zebranych. Zwrócił się do zgłoszonych kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie. Wszyscy wyrazili zgodę.

Przystąpiono do głosowania. Komisja Skrutacyjną w składzie: Paweł Gut - przewodniczący,  Grażyna Bartczak, Agnieszka Chrostek przedstawiła wyniki głosowania.

Ad. 9.

Nowo wybrane władze dokonały podziału zadań w swoim gronie. Przewodniczący zebrania przedstawił skład ukonstytuowanych władz Oddziału:

Zarząd Oddziału:

 • Andrzej Jabłoński - prezes,
 • Jan Macholak - wiceprezes,
 • Urszula Markiewicz - sekretarz,
 • Stefan Archutowski - skarbnik,
 • Krystyna Chodor - członek,
 • Maria Frankel - członek,
 • Norbert Smela - członek.

Komisja Rewizyjna:

 • Michał Knitter - przewodniczący,
 • Alicja Jabłoński - członek,
 • Anna Kandybowicz - członek.

Ad. 10.

Przewodniczący zebrania ogłosił przystąpienie do pkt. 10 porządku obrad - omówienia zmian w Statucie Stowarzyszenia przygotowanych przez Komisję Statutową powołaną uchwałą nr 6/2011 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z dnia 14 listopada 2011 r. rezes i wiceprezes Oddziału omówili zmiany w Statucie i przedstawili je zebranym. Prezes Andrzej Jabłoński zaprezentował swoje stanowisko, w którym opowiedział się za zachowaniem ograniczeń kadencyjności. Opowiedział się również za zachowaniem dotychczasowego okresu 5-letniej kadencji (argumentując to m.in. potrzebą ciągłości w prowadzeniu inwestycji oraz działalności gospodarczej). Zaproponował również udzielanie absolutorium w trakcie kadencji (w połowie kadencji) oraz przychylił się do wykreślenia ze statutu obowiązku organizowania corocznych spotkań Zarządu Głównego z prezesami Oddziałów na rzecz spotkań wynikających z bieżących potrzeb. Zwrócił również uwagę na pojawiające się wśród członków Stowarzyszenia głosy mówiące o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.

Głos zabrał Kazimierz Kozłowski, który przedstawił swoje stanowisko odnośnie potrzeby prowadzenia przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich działalności gospodarczej.

Ad. 11.

Poszczególne propozycje zmian w statucie SAP były poddawane oddzielnemu głosowaniu. Głosowanie odbyło się w następujący sposób (głosy przeciw lub za proponowanymi zmianami w Statucie Stowarzyszenia przygotowanymi przez Komisję Statutową):

§ 3 - wszyscy za,
§ 8 - jeden głos przeciw, reszta za,
§ 17 - wszyscy za,
§ 28 - do skrócenia kadencji - sprzeciw ogółu, 1 osoba wstrzymała się, do pozostawienia ograniczeń kadencyjności - ogół za, 3 osoby wstrzymały się,
§ 29 - sprzeciw ogółu, 1 osoba wstrzymała się,
§ 36 - sprzeciw ogółu, 9 osób wstrzymało się,
§ 37 - zgoda ogółu, 1 osoba wstrzymała się,
§55 - wszyscy za,
§ 64 - zgoda ogółu, 2 osoby wstrzymały się,

Ad. 12.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na delegatów XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich informując jednocześnie, iż zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Oddział nasz może wydelegować 9 osób. Zgłoszono następujące kandydatury: Michała Knittera, Krystyny Chodor, Norberta Smeli, Bolesława Fenglera, Mireli Malinowskiej. Witold Mijal zaproponował kandydaturę Andrzeja Jabłońskiego, Pawła Guta. Stefan Archutowski zaproponował na delegata Jana Macholaka, Urszulę Markiewicz, a Paweł Gut - Marię Frankel oraz Witolda Mijala. Z braku dalszych kandydatur przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zamknięcie listy co zostało przyjęte przez zebranych. Następnie poprosił zgłoszonych kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie. Zgody takiej nie wyraził Bolesław Fengler oraz Maryla Frankel. Bolesław Fengler zaproponował na swoje miejsce kandydaturę Anny Miedzianowskiej, która również nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna w składzie: Anna Kandybowicz, Grażyna Bartczak, Agnieszka Chrostek ogłosiła wyniki głosowania. Delegatami na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP zostali wybrani:

 • Krystyna Chodor
 • Paweł Gut
 • Andrzej Jabłoński
 • Michał Knitter
 • Jan Macholak
 • Mirela Malinowska
 • Urszula Markiewicz
 • Witold Mijal
 • Norbert Smela

Ad. 13.

Prezes Andrzej Jabłoński opowiedział się i zaproponował kontynuację działań Zarządu w nowej kadencji 2012-2017, tzn. spotkań merytorycznych członków Oddziału z udziałem zaproszonych gości oraz działań integrujących nasze środowisko. Szczegółowy program działania zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu członków Oddziału.

Ad. 14.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął spotkanie.

Przewodniczący Zebrania

Michał Knitter

Sekretarze zebrania

Joanna Glatz

Monika Przybylska Pelc