czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie

Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie

Biblioteka czynna jest w następujących godzinach:

 poniedziałek    1000 – 1300
 środa  1000 – 1300
 czwartek  1000 – 1300

 

 

Początki biblioteki szczecińskiego archiwum sięgają utworzonego w 1824 r. Pomorskiego Towarzystwa Historii i Starożytności. Skupieni wokół niego znani pomorscy historycy w swoich założeniach programowych przedstawili m.in. potrzebę kompletowania księgozbioru odnoszącego się do dziejów i współczesności Pomorza. Siedzibą towarzystwa, z chwilą powstania archiwum prowincjonalnego, stała się właśnie ta instytucja. Na mocy stosownego porozumienia z 1856 r. zbiory biblioteczne pozostały części zasobu archiwum. Sukcesywnie powiększające się zbiory biblioteki stały się naturalnym uzupełnieniem zasobów archiwalnych. Katalog zgromadzonych do 1939 r. pozycji nie zachował się niestety w całości.

Omawiany zbiór biblioteczny uległ częściowemu rozproszeniu tak podczas drugiej wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Polskim bibliotekarzom i archiwistom udało się w znacznym stopniu scalić część księgozbioru, podjęto też trud jego ponownego usystematyzowania i skatalogowania.

B
iblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie ma jeden z najwartościowszych zbiorów o charakterze pomorzoznawczym. Niezwykle cenna jest kolekcja ponad 1600 starodruków (druki wydane do 1800 r.), wśród których odnajdujemy tak pomeranika, jak i publikacje o szerszym zakresie. Najstarszym wśród nich jest jedyny w naszych zbiorach inkunabuł (druki do 1500 r.) – Biblia z ręcznie wykonanymi kolorowymi inicjałami. 

Z
biór wydawnictw ukazujących się od początku XIX w. jest znaczny, posiada przy tym niezwykłą wartość badawczą. Wystarczy tylko wymienić kilkunastotomową serią Heinricha Berghausa Landbuch von Pommern und Rügen, w której autor przedstawił dzieje poszczególnych powiatów pomorskich czy serię poświęconą sztuce pomorskiej Hugo Lemckego Bau- und Kunstdenkmälaer der Provinz Pommern. W zasobie biblioteki znajdują się też niemal wszystkie prace znanego pomorskiego historyka Martina Wehrmanna. Odnajdziemy tu również liczne opracowania poświęcone tematyce kościelnej i monografie, dysertacje, rozprawy odnoszące się do głównych zagadnień życia społecznego, heraldyki, genealogii, sfragistyki. Nie sposób nie podkreślić też ogromnej wartości XIX i XX-wiecznych kodeksów dyplomatycznych. 

Drugą część księgozbioru stanowią opracowania w języku polskim. I tu zdecydowanie przeważa literatura dotycząca Pomorza, historii Polski, Niemiec oraz krajów basenu Morza Bałtyckiego. 

S
pecjalna część księgozbioru poświęcona jest archiwistyce. Kompletowane są tu pozycje bezpośrednio związane z teorią i praktyką pracy archiwalnej. 

P
oważną część zasobu stanowią też czasopisma będące cennym źródłem do studiów pomorskich o różnorodnej tematyce. Ogółem zasób biblioteczny liczy ponad 32 000 woluminów i stanowi jeden z najważniejszych księgozbiorów wykorzystywanych do badań pomorzoznawczych.