Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Promocja książki „Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498-1549)”

5 grudnia br w Książnicy Pomorskiej odbyła się promocja książki autorstwa  archiwisty i historyka  dr. Radosława Pawlika „Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498-1549)”. Monografia ta stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję rozprawy  doktorskiej R. Pawlika napisanej pod kierunkiem wybitnego znawcy dziejów Pomorza i Kaszub prof. dr. hab. Zygmunta Szultki, który był gościem honorowym spotkania. Publikacja została współwydana przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, Archiwum Główne Akt Dawnych i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Tematem książki są wciąż kontrowersyjne kwestie uwarunkowań i początków reformacji w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XVI w. Autor podjął tutaj próbę odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku kolegium katedralnego i jego poszczególnych członków do luteranizmu, przyczyn, motywów, uwarunkowań i momentu przejścia przez kapitułę na protestantyzm, a także jej roli i udziału w reformie kościelnej w państwie.

Po przywitaniu przez dr. hab. Agnieszkę Borysowską,  sekretarz naukową Książnicy Pomorskiej, zgromadzonych gości, głos zabrał dr R. Pawlik przedstawiając pokrótce dzieje kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim w świetle zmian prawno-ustrojowych jakie zaszły w kapitule w latach 1498-1549, jej roli oraz funkcji w państwie pomorskim.

Z kolei dr hab. Zygmunt Szultka w swoim wystąpieniu przedstawił koncepcję promowanej rozprawy wzorowanej na monografii Leona Santifallera z 1924 r. o kapitule katedralnej w Brixen, podkreślając, iż Autor wykorzystał wszystkie dostępne źródła publikowane, dotyczące  przedmiotu badań, w tym Stolicy apostolskiej, oraz inne, częstokroć pomijane przez badaczy. Zwrócił również uwagę na fakt nowej interpretacji tych źródeł przez R. Pawlika, co pozwoliło na przedstawienie istotnych kwestii w nowym świetle, jak też na to, iż praca została oparta  na niewykorzystanych dotąd przez badaczy aktach własnych kapituły.

W trakcie spotkania dr Pawlik odpowiedział na uwagi  prof. Z. Szultki, a także na pytania z sali oraz podpisywał egzemplarze swojej książki.

Promocja w Książnicy Pomorskiej. Fot. Jan Surudo

Podobny przebieg miała promocja rozprawy dr. R. Pawlika w Kamieniu Pomorskim 14 grudnia br. Spotkanie zostało zorganizowane w  Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przez Błażeja Bubnowicza. Przybyli na nie przedstawiciele obecnej kamieńskiej kapituły kolegiackiej (następczyni dawnej kapituły katedralnej) w osobach jej prepozyta ks. kan. prof. dr. hab. Wiesława Dyka i dziekana - ks. kan. Dariusza Żarkowskiego, proboszcza parafii. W Kamieniu Pomorskim podobnie jak w Szczecinie wybrzmiał dwugłos dr. P. Pawlika i prof. Z. Szultki. Zgromadzeni goście mieli okazję zabrać głos w dyskusji, oraz uzyskać egzemplarz książki z autografem Autora.

Promocja w Kamieniu Pomorskim. Fot. MHZK

Data publikacji 23 grudnia 2019