Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Tematyka spotkań edukacyjnych

Tematyka spotkań edukacyjnych

 

Trzy odsłony losów Pomorza Zachodniego w XIX i XX wieku

 1. Położenie, ludność i zarys dziejów regionu do czasów pruskich (losy słowiańsko-pomorskie i niemiecko-pomorskie).
 2. Odsłona pierwsza – okres pruski. Rewolucja przemysłowa i jej skutki społeczne, polityczne, mentalne (od zjednoczenia Niemiec po drugą wojnę światową).
 3. Odsłona druga – doba drugiej wojny światowej
    a) Przemysł militarny regionu i jego skutki.
    b) Bombardowania miast regionu.
    c) Propaganda nazistowska.
    d) Walki o Pomorze Zachodnie – 1945.
    e) Dlaczego region przyznano Polsce?
 4. Odsłona trzecia – Pomorze Zachodnie w Polsce.
   a) Periodyzacja.
   b) Blaski i cienie naszej obecności.
   c) Co jest trwałe, a co zmienne.

 

Archiwum trzech państw
Dzieje i zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie

 1. Powstanie nowożytnych archiwów w Prusach.
 2. Od Archiwum Książęcego do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
 3. Budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie jako przykład budownictwa archiwalnego początków XX wieku.
 4. Archiwalia pomorskie i ich charakterystyka.
 5. Lata przełomu – losy archiwum Państwowego w Szczecinie w dobie drugiej wojny światowej.
 6. Polskie dzieje Archiwum Państwowego w Szczecinie.
 7. Współczesne wyzwania dla archiwów.

 

Na tropach zapomnianych przodków
Dzieje mojej rodziny, czyli genealogia dla początkujących

 1. Wprowadzenie do genealogii: podstawowe pojęcia.
 2. Historia rodziny zaczyna się w domu.
 3. Źródła do badań genealogicznych.
 4. Genealogiczne systemy zapisu i numerowania.
 5. O nazwiskach.
 6. Co można znaleźć w archiwach?
 7. Genealogiczne bazy danych.
 8. Instytucje i towarzystwa genealogiczne.
 9. Jak stworzyć drzewo genealogiczne lub tablicę ascendentów.

 

Społeczne życie książki na podstawie księgozbioru biblioteki
Archiwum Państwowego w Szczecinie

 1. Wyjaśnienie terminu proweniencja w znaczeniu księgoznawczym.
 2. Omówienie rodzajów proweniencji w oparciu o konkretne przykłady książek:
    a) ekslibris,
    b) dedykacja, (pojęcie dedykacji trwałej i ulotnej, ofiarowanie, listy i przedmowy dedykacyjne),
    c) podpis,
    d) zapiski rękopiśmienne, marginalia,
    e) pieczątka.
 3. Znaki własnościowe drukarzy i księgarzy z zasobu biblioteki AP.
 4. Inne elementy życia społecznego książki:(pozostawione w dawnych książkach listy i dokumenty życia społecznego (bilety, banknoty, wizytówki, pocztówki, znaczki itp.).
 5. Znaczenie proweniencji w księgoznawstwie i życiu społecznym (przykłady proweniencji dzisiaj).

 

Stare druki z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Szczecinie
jako rzeczowa dokumentacja pomorskiego drukarstwa

 1. Od rękopisu do książki drukowanej (przykłady występowania w Szczecinie ksiąg rękopiśmiennych.
 2. Pojęcie starego druku i inkunabułu.
 3. Wynalazek druku i jego znaczenie.
 4. Pierwsi drukarze w Szczecinie i na Pomorzu. Mecenat książąt pomorskich w zakresie rozwoju sztuki typograficznej z uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego Gryfitów oraz produkcji wydawniczej Pedagogium Szczecińskiego (funeralia, epitalamia, sztuki dramatyczne, podręczniki).
 5. Dawna szczecińska książka (cechy wydawnicze) w oparciu o reprezentowane w zbiorach biblioteki AP szczecińskie oficyny.

 

Szczecin i Pomorze Zachodnie w „starym kinie”

Archiwum Państwowe w Szczecinie posiada w swoim zasobie kilkanaście filmów dokumentalnych z lat 50., 60. i 70. zapisanych na taśmie 16 mm, wyświetlanych z oryginalnego projektora, prezentowanych grupom młodzieży i pasjonatom pomorskich dziejów. Projekcje filmów poprzedzone są kilkunastominutowym wprowadzeniem historycznym, a także komentarzem w trakcie ich trwania. Najczęściej emitowane filmy to:

 1. „Szczecin – pierwsze dni”
 2. „Nasz Szczecin”
 3. „Szczecin. Barwy miasta”
 4. „Etiuda szczecińska”
 5. „Przyjaciele Szczecina”
 6. „Szczecińskie skarby” – o dziejach i zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

 

Prezentacja najcenniejszych zbiorów archiwalnych

Prezentacja opatrzona komentarzem historycznym najcenniejszych dokumentów ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, a także kartografików, zbiorów specjalnych, pieczęci obrazujących kolejne etapy dziejów Pomorza Zachodniego.

Prezentacja filmów nagranych we współpracy z Ośrodkiem Telewizji Szczecin, TVN TURBO, Telewizja Regionalną z Trzcinki (do wyboru, w zależności od odbiorców, tematyki i przyjętej konwencji):

 1. Seria „Strażnicy kultury (dwie części)” nagranie z 2000 r.
 2. „Najstarszy dokument miasta Trzcinki” – ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie
 3. Odcinek z cyklu „Legendy PRL-u” poświęcony motocyklowi „Junak”.
 4. „Listy do PRL-u’ – cykl audycji przygotowanych przez Ośrodek Telewizji Szczecin, na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Szczecinie), emitowanych przez telewizję publiczną na antenie ogólnopolskiej i regionalnej.

Archiwum w Szczecinie przygotowuje dwie wersje (jednogodzinną i półgodzinną) prezentacji multimedialnej zeskanowanych dokumentów archiwalnych.

Spotkania „Lekcje historii w stargardzkim Arsenale”

 

Źródło historyczne jako podstawa do odtwarzania dziejów
i rola archiwów

 1. Definicja źródła historycznego.
 2. Rodzaje źródeł historycznych: materialne (pisane, niepisane), niematerialne, potencjalne, efektywne, bezpośrednie, adresowane, nieadresowane.
 3. Wiedza źródłowa – co to takiego?
 4. Korzystanie z archiwów: metodyka korzystania z zasobów archiwalnych i możliwości wykorzystania zdobytych informacji do własnych badań.

 

Co to jest archiwum?

 1. Znaczenie terminu „archiwum” w czasach historycznych i obecnie.
 2. Znaczenie, rola i zadania archiwów na przestrzeni wieków.
 3. Podstawowe pojęcia: zasób archiwalny, zespół archiwalny, jednostka archiwalna, inwentarz zespołu, udostępnianie akt, źródło archiwalne
 4. Współczesne archiwa jako instytucje naukowe.
 5. Archiwa państwowe i ich zasoby w internetowym świecie.

 

Stargard – powojenna historia miasta w dokumencie archiwalnym

 1. Rodzaje zachowanej dokumentacji (dokument, fotografia, ikonografia, dokumentacja audiowizualna).
 2. Twórcy dokumentacji i granice chronologiczne zachowanych zespołów archiwalnych.
 3. Stargard jako ośrodek administracji, Stargard „oświatowy”, Stargard „przemysłowy”, Stargard „rzemieślniczy i spółdzielczy”, jedna społeczność wiele kultur (nawiązanie do powojennego osadnictwa).
 4. Możliwości wykorzystania zachowanych materiałów archiwalnych do badań regionalnych.

 

Książka musi opanować ziemie odzyskane.
Z pionierskich lat książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)

 1. Uwarunkowania społeczno-polityczne na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
 2. Budowa sieci bibliotecznej
 3. Prywatne wypożyczalnie
 4. „Spółdzielnia Wydawnicza Polskie Pismo i Książka”
 5. Metody i formy propagandy książki
 6. Czytelnicy
 7. Rola i znaczenie książki w okresie pionierskim na Pomorzu Zachodnim

 

Biblioteki to dzieło rozwojowe.
Z dziejów bibliotek na Pomorzu Zachodnim w XIX i początkach XX wieku

 1. Kultura książki
 2. Kultura na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku
 3. Rozwój bibliotek ludowych
 4. Biblioteki związków i stowarzyszeń
 5. Biblioteki szkolne
 6. Przegląd źródeł do badań kultury książki na Pomorzu Zachodnim

 

Wychowanie młodych Gryfitów w XVI w.

1. Gryfici w XVI w. i ich dynastyczne koneksje
2. „Nikt nie rodzi się władcą, władcę się wychowuje”
3. Dobór i rola opiekunów
4. Europejskie wojaże: dwory i uniwersytety
5. Wychowanie księżniczek
6. Humanizm i luteranizm, jako podstawowe wyznaczniki kierunków wychowania Gryfitów w XVI w.

 

Bogusław XIV (1580-1637) – ostatni Gryfita na pomorskim tronie

1. Bogusław – rodzina, wychowanie, osobowość.
2. Dwór, doradcy, stronnictwa.
3. Wojna trzydziestoletnia i próby utrzymania niezależności Księstwa
4. Między Brandenburgią a Szwecją – postawy Pomorzan wobec perspektywy wymarcia Gryfitów
5. Testament Bogusława XIV
6. Rozbiór Pomorza w 1648
7. Finis Pomeraniae?

 

Wielka wojna 1914–1918 po stu latach

1. Okoliczności wybuchu pierwszej wojny światowej
2. Źródła pomorskie do pierwszej wojny światowej
3. Konsekwencje społeczno-polityczne pierwszej wojny światowej
– gospodarka
– zmiany terytorialne (powstanie nowych państw)
– zmiana obyczajowości
4. Wojna w kontekście odpowiedzialności moralnej
5. Nierozwiązane problemy – w kierunku drugiej wojny światowej