Archiwum Państwowe w Szczecinie w 2013 roku

Archiwum Państwowe w Szczecinie w 2013 roku

Budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
w 2013 roku

Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie i jego oddziałów w Międzyzdrojach i Stargardzie Szczecińskim tworzyło w końcu 2013 roku 2244 zespoły archiwalne, z czego w Szczecinie pozostawało 1607, Międzyzdrojach 316, Stargardzie Szczec. 321. Wielkość przechowywanych w archiwum materiałów archiwalnych wyniosła 11 196,20 metrów bieżących (m.b.), zaś liczba jednostek inwentarzowych (j.i.) 912 743.

W roku 2013 Archiwum Państwowe w Szczecinie wraz z oddziałami przejęło łącznie 772,84 m.b., co stanowiło 45 514 j.i. Wśród materiałów archiwalnych, które napłynęły z zewnątrz znajdowała się dokumentacja archiwalna przejęta z mocy prawa oraz materiały archiwalne uzyskane w drodze darowizn i tzw. archiwa społeczne. Od tych ostatnich przejęto 1979 j.i., 17,10 m.b. Były to m.in. materiały dotyczące życia społecznego, działalności szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Szczecinie, Towarzystwa Kultury Teatralnej w Szczecinie, Stowarzyszenia „Razem Bezpieczniej" w Stargardzie Szczec., Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju Federacji Światowej Zarządu w Stargardzie Szczec. oraz zbiory odnoszące się do osób fizycznych, często pionierów ziemi szczecińskiej.

Archiwum szczecińskie od 2011 r. wspólnie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego realizowało projekt polegający na zbieraniu wspomnień od byłych robotników przymusowych z okresu drugiej wojny światowej. Wspomnienia te w formie nagrań cyfrowych (52 j.i.) zostały włączone do zespołu 65/1004 Zbiór relacji i wspomnień. Często oprócz rozmów skanowane były także pamiątki osobiste oraz zdjęcia. Materiały te w sposób znaczący uzupełniają relacje słowne.

Najważniejsze nabytki w 2013 r. z archiwów zakładowych to m.in. materiały archiwalne Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie oraz dokumentacja konstrukcyjna statków budowanych w Stoczni Szczecińskiej SA. W 2013 r., na wniosek kierownictwa Polskiego Radia Szczecin, rozpoczęto przejmowanie pozostających do tej pory w użyczeniu nagrań rozgłośni. Przekazywane są sukcesywnie fonogramy (oryginały) na taśmie magnetycznej i wraz z nimi ich kopie cyfrowe (867 j.i.), które na bieżąco umieszczane są w bazie IZA, co umożliwia udostępnianie przejętych nagrań.

 

Całkowicie opracowana część zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie obejmowała 1741 zespołów (6639,33m.b. i 623 007 j.i.). W omawianym okresie opracowanych zostało 40 zespołów archiwalnych (299,23 m.b. i 63 492 j.i.).

Przechowywane w archiwum materiały archiwalne poddawane były zarówno profilaktycznemu zabezpieczaniu przed dalszymi zniszczeniami, w tym mikrobiologicznymi, jak i profesjonalnym zabiegom restauratorskim. Prowadzono prace konserwacyjne nad kilkudziesięcioma obiektami papierowymi. W ramach mikrofilmowania zabezpieczającego wykonano 341 095klatek mikrofilmu.

 

W roku 2013 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie realizowało dwa wnioski w ramach WPR Kultura +. Digitalizacja. Jeden został zakończony, natomiast drugi będzie kontynuowany w 2014 r. W ramach wniosku zakończonego w 2013 r. zeskanowano akta urzędów stanu cywilnego oraz Akta Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Wykonano 132 858 kopii zabezpieczających w formie skanów

W ramach drugiego wniosku, który będzie kontynuowany w 2014 r. zakupiono stół reprograficzny, półkę dyskową do macierzy oraz rozbudowało bibliotekę taśmową.

Zgodnie z przyznanymi środkami finansowymi z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z programu „Digitalizacja” wykonano 50 000 skanów akt urzędów stanu cywilnego oraz Akt Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Łącznie w 2013 r. w formie odpłatnych zleceń wykonano 182 858 skanów zabezpieczających dla 456 j.i.

W pracowni własnej Archiwum, zgodnie z przyjętym planem digitalizacji, w 2013 r. wykonywano skany ksiąg metrykalnych występujących w aktach kilku zespołów sądów obwodowych, kontynuowano również skanowanie Akt Nadzoru Budowlanego miasta Szczecin oraz akt urzędów stanu cywilnego. Łącznie wykonano 42 515 skanów zabezpieczających.

W końcu 2013 r. zakończono prace związane z przenoszeniem na nośnik cyfrowy nagrań dźwiękowych z kaset magnetofonowych znajdujących się w zespole 65/1003 Zbiór nagrań. Przeniesione na nośnik cyfrowy zostały 84 j.i. co stanowi  8000 minut nagrań.

Łącznie zasób zeskanowanych materiałów archiwalnych w 2013 r. powiększył się o 225 373 skany i 8000 minut nagrań.

 

Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz podległe mu oddziały nadzorowały 277 jednostki organizacyjne. Ponadto nadal wykonywane były czynności kontrolne w jednostkach wykreślonych z wykazu jednostek nadzorowanych, przechowujących materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego. Prowadzono również lustracje w celu sprawdzenia stanu realizacji zaleceń pokontrolnych oraz instruktaż dotyczący sposobu ich realizacji, a w szczególności przygotowywania akt przekazywanych do Archiwum Państwowego w Szczecinie.

W roku 2013 przeprowadzono kontrole archiwów zakładowych w 93 jednostkach organizacyjnych oraz dokonano 35 ekspertyz archiwalnych. Dotyczyły one oceny stanu uporządkowania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwum państwowego oraz dokumentacji oznaczonej kat. BE. Ponadto ekspertyzie poddawana była dokumentacja, którą Archiwum poleciło wyłączyć z brakowania, opiniując złożone wnioski.

W roku 2013 uzgodniono i zatwierdzono 281 przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla 195 jednostek organizacyjnych oraz zaopiniowano przepisy kancelaryjne i archiwalne dla dwóch niepaństwowych jednostek organizacyjnych.

W roku 2013 rozpatrzono 436 wniosków o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Po ich analizie i weryfikacji wydano 406 zgód jednorazowych na wybrakowanie 13 242 m.b. Ponadto zaopiniowano dwa wnioski na brakowanie ok. 120 m.b. dokumentacji niearchiwalnej przesłane przez niepaństwowe jednostki organizacyjne.

 

We wszystkich pracowniach archiwum było 2539 użytkowników (w Szczecinie 2473 osoby, w Międzyzdrojach 45, w Stargardzie Szczec. 21 osób). Odnotowano 4173 odwiedzin. Udostępniono ogółem 26 409 j.i. Badania naukowe prowadziły 991 osoby 16 767 j.i.), poszukiwania genealogiczne – 246 osoby (2009 j.i.), własnościowe – 150 osoby (593 j.i.), do celów socjalnych – 150 osoby (313 j.i.), do celów publicystycznych i popularyzacyjnych – 370 osoby (3347 j.i.), inne, m.in. nadzór budowlany miasta Szczecin, Świnoujście – 632 osoby (3380 j.i.).

Wśród użytkowników pracowni Archiwum Państwowego w Szczecinie dominowali obywatele polscy. Łącznie w 2013 r. było ich 2259, którzy odwiedzili pracownie 3774 razy. Udostępniono im 22 270 j.i. Przyjęto również 280 osób z zagranicy, którym udostępniono 4139 j.i.

W 2013 r. liczba przeprowadzonych kwerend zmalała wobec roku poprzedniego. Łącznie przygotowano ich 1426, w tym 997 dla odbiorców krajowych i 429 zagranicznych. Na zmniejszającą się liczbę wykonywanych kwerend niewątpliwie wpływ miało przenoszenie na nośnik cyfrowy akt urzędów stanu cywilnego i innych oraz umieszczanie ich na stronach internetowych Archiwum i „szukajwarchiwach”.

 

W okresie sprawozdawczym archiwum w Szczecinie podejmowało lub kontynuowało współpracę z kilkunastoma instytucjami i towarzystwami naukowymi, m.in.: Szczecińskim Towarzystwem Naukowym, Książnicą Pomorską, Urzędem Marszałkowskim, Zamkiem Książąt Pomorskich, Uniwersytetem Szczecińskim i Biblioteką Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecińskim Towarzystwem „Pogranicze”, Polskim Towarzystwem Historycznym, Urzędem Miejskim w Szczecinie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Trwała też wieloletnia współpraca z Archiwum Krajowym w Greifswaldzie (Landesarchiv Greifswald). Podejmowane przedsięwzięcia odnosiły się w większości do kontaktów naukowych i wymiany informacji, organizacji sesji naukowych, przedsięwzięć wydawniczych i ekspozycyjnych.

 

Archiwum było współorganizatorem kilku wystaw:

Najważniejszą z nich była trzecia i ostatnia odsłona wystawy pn. Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000–1648). Otwarcie jej nastąpiło 22 sierpnia w Pommersches Landesmusem w Greifswaldzie. Na wystawie prezentowane były najstarsze oryginalne dokumenty pomorskie lub dotyczące do stosunków polsko-pomorskich, w tym pergaminy, kartografika, stare druki, pochodzące głównie z zasobów Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Archiwum Krajowego w Greifswaldzie. W jej otwarciu uczestniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak. Zorganizowana została przy współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Patronat honorowy nad ekspozycją przyjęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Premier Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Erwin Sellering oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007–2013” (INTERREG IV A).

Z okazji przypadającej w 2013 r. 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Archiwum Państwowe w Szczecinie przygotowało wystawę dokumentów 150. rocznica czynu niepodległościowego. Powstanie styczniowe 1863 z perspektywy władz pruskiego Pomorza. Pomorskie echa. Została ona uroczyście otwarta 21 stycznia w Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Prezentowano na niej dokumenty dotyczące powstania przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Państwowym w Szczecinie. Otwarciu ekspozycji towarzyszył wykład i projekcja filmu o tym czynie niepodległościowym. Omawiana wystawa została przeniesiona do Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek” w Goleniowie i oficjalnie otwarta 14 czerwca. Wydarzeniu temu towarzyszyły wykłady prof. Kazimierza Kozłowskiego „Powstanie styczniowe w polskiej i europejskiej tradycji” oraz dr. hab. Macieja Szukały „Dylematy powstania styczniowego. Ślady pomorskie”. Dokumenty z wystawy zostały zaprezentowane na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Przy okazji tego spotkania prof. K. Kozłowski udzielił wypowiedzi dla lokalnej telewizji oraz regionalnemu pismu „Gazeta Goleniowska”, odnoszącego się do współczesnej aktywności archiwów państwowych, ich roli i zadań. W opublikowanym artykule „Każdy ma archiwum” podkreślił m.in. rolę prywatnych archiwów w dokumentowaniu życia społecznego.

W listopadzie Archiwum współuczestniczyło w przygotowaniu wystawy pn. Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego zorganizowanej w salach Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W grudniu w salach Zamku Książąt Pomorskich miała miejsce wystawa pn. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego – aktywacja. Związana była z publikacją książki "Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze" wydanej przez Zamek, a której najważniejszą część stanowi tłumaczenie dziennika podróży Lubinusa, będącego w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

 

W 2013 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie było organizatorem istotnych konferencji i spotkań.

5 lutegow siedzibie Archiwum odbyło się spotkanie dotyczące projektu „Partnerstwo Odry”. Było ono następstwem posiedzenia w Greifswaldzie premierów landów Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Saksonii i Berlina z marszałkami i wojewodami województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego w dniach 20–21 listopada 2012 r. W trakcie szczecińskiego spotkania dr Martin Schoebel, dyrektor Archiwum Krajowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, przedstawił koncepcję przeniesienia współpracy archiwów państwowych i landowych ww. regionów z poziomu bilateralnego na szersze, grupowe współdziałanie w zakresie zabezpieczania, opracowania, udostępniania i popularyzacji dziedzictwa archiwalnego.

W spotkaniu tym uczestniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak oraz zastępca Naczelnego Dyrektora dr Andrzej Biernat, a także wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska i dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Julita Miłosz. Wzięli w nim udział dyrektorzy archiwów landowych ze Schwerina (dr Martin Schoebel), Poczdamu (dr Klaus Neitmann), Berlina (prof. Uwe Schaper), Drezna (dr Andrea Wettmann) oraz archiwów państwowych ze Szczecina (dr  Jan Macholak), Gorzowa (dr Dariusz Rymar), Zielonej Góry (dr Tadeusz Dzwonkowski), Wrocławia (dr Janusz Gołaszewski) i Opola (prof. Mirosław Lenart). Miało ono charakter konsultacyjny – dotyczyło wypracowania tematów wspólnych przedsięwzięć archiwalnych. Kooperacja archiwów nad Odrą i wspólne opracowanie oraz prezentacja zasobów archiwalnych może być ważnym impulsem nie tylko dla badań historycznych, ale też innych działań wzbudzających społeczny rezonans, choćby budowa wspólnego portalu internetowego, wystawy, opracowanie źródłowe i publikacje. Dzięki takim przedsięwzięciom – co podkreślał dr M. Schoebel – otworzyć się mogą nowe perspektywy dla wspólnego przedstawiania historycznych świadectw poszczególnych krain położonych nad Odrą.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Archiwum Państwowe w Szczecinie była zorganizowana w listopadzie konferencja naukowa Świadectwa codzienności. Dokument, ludzie, fakty. Rola spuścizn w dokumentowaniu historii. Jej głównym celem było spopularyzowanie potrzeby tworzenia archiwów osobistych, współdziałania z innymi instytucjami kultury i nauki w tym zakresie oraz pozyskiwania przez Archiwum w Szczecinie spuścizn znaczących postaci życia publicznego miasta i regionu. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: były wojewoda szczeciński, obecnie przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dr Marek Tałasiewicz, były marszałek województwa prof. Zygmunt Meyer, były wieloletni prezydent Szczecina, obecnie przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra, były wiceprezydent Szczecina Zdzisław Pacała, dyrektor AP w Szczecinie w latach 1969–1975 prof. Lucyna Turek-Kwiatkowska, dyrektor AP w Szczecinie w latach 1975–2007 prof. Kazimierz Kozłowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski, kierownik Muzeum Historii Miasta dr Bogdana Kozińska, dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej Cecylia Judek, historyk prof. Bogdan Matławski, historyk prof. Tadeusz Białecki, artysta fotografik , aktywna działaczka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej Krystyna Łyczywek, przewodnicząca szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Róża Król i inni.

W czerwcu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów, Archiwum Państwowe w Szczecinie zaprosiło mieszkańców miasta na spotkanie pod nazwą „Archeion znaczy...”. Z zaproszenia skorzystało liczne grano szczecinian. Podczas spotkania pracownicy Archiwum odpowiadali na pytania dotyczące wszelkich aspektów aktywności archiwów, codzienności archiwalnej, czytania dokumentów, a nade wszystko opieki nad nim i konserwacji. Zaplanowano trzy bloki tematyczne w formie warsztatów, w których odwiedzający mogli aktywnie uczestniczyć, tj.: konserwacja, czytanie dokumentu – warsztaty paleografii i neografii oraz projekcje filmów o szczecińskim archiwum wraz z omówieniem jego aktywności i prezentacją najciekawszych pomorskich dokumentów. Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja ukazująca kolejne etapy konserwacji książki oraz kiermasz książek historycznych wydanych przez Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument". Wszyscy, którzy zdecydowali się wraz z nami świętować Międzynarodowy Dzień Archiwów opuszczali naszą siedzibę z pamiątkowymi, własnoręcznie wykonanymi lakowymi pieczęciami.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, archiwum szczecińskie uczestniczyło w zachodniopomorskich obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywały się pod hasłem „Nie od razu Polską zbudowano”. Zaplanowano dwa spotkania. 17 września odbył się wykład połączony z prezentacją multimedialną: „Cztery kąty i piec piąty”, który przygotował i poprowadził szczeciński regionalista Maciej Burdzy. Tematem byli garncarze, kafle, zduni i piece zdobiące pomorskie  zamki, pałace i dwory oraz szczecińskie wille i kamienice oraz piece chlebowe. Wykład uzupełniała prezentacja unikatowych niejednokrotnie fotografii. 27 września odbyło się kolejne spotkanie w Archiwum w ramach tegorocznej edycji EDD. Iga Bańkowska przedstawiła wykład połączony z prezentacją pod nazwą „Nie od razu Szczecin odbudowano”. Była to podróż przez kolejne etapy odbudowy Szczecina z powojennych ruin. Na początek zaprezentowano fotografie, na których uchwycono rozmiar zniszczeń wojennych. Kolejne zdjęcia dotyczące odbudowy Szczecina, były doskonałą okazją do swoistej podróży sentymentalnej po mieście i odwiedzenia jego miejsc kultowych. Spotkanie to było pretekstem do wymiany wspomnień, spostrzeżeń i refleksji dotyczących wciąż zmieniającego się oblicza stolicy Pomorza Zachodniego.

W roku sprawozdawczym Archiwum Państwowe w Szczecinie po raz drugi uczestniczyło w tegorocznej edycji Europejskiej Nocy Muzeów, organizując w jej ramach 18 maja II Filmową Noc Muzeów w Archiwum Państwowym w Szczecinie. W jej trakcie zaprezentowano filmy dokumentalne z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dotyczące Szczecina i regionu, które uzupełnione były stosownym wstępem i komentarzem historycznym.

W dniach 3–5 grudnia odbywały się pokazy filmów w ramach przeglądu IV Konstelacja Szczecin, w tym roku pod hasłem „115 lat pomorskiego filmu dokumentalnego 1897–2012”. W 1897 r. nakręcono dwa pierwsze pomorskie filmy dokumentalne był to: „Am Bollwerk in Stettin” Maxa Skladanowskiego i „Seine Majestät Kaiser Wilhelms II. passiert am 4.Mai 1897 die Landungsbrücke der Vulkanwerft in Stettin” Oskara Messtera. Od chwili premiery dwóch pierwszych filmów, przez Pomorze przeszły dziejowe burze: zmieniła się polityczna przynależności, zmienili się mieszkańcy tej ziemi. Zachodzące zmiany dokumentowały filmy, które są szczególnym i ważnym rodzajem źródła historycznego.

W ramach tegorocznej edycji „Konstelacji Szczecin” odbyły się trzy pokazy. Pierwszy 3 grudniaw siedzibie Archiwum poświęcony był przedwojennym, dokumentalnym filmom zachodniopomorskim. Drugi, 4 grudnia, w Szczecińskim Inkubatorze Kultury pod hasłem „Ludziom potrzebna jest pamięć: Szczecin w latach 1945–1980” oraz 5 grudnia, w tym samych gościnnych progach, „Z kamerą po ziemi szczecińskiej. Przegląd filmów z lat 60. XX w.”

Projekt IV Konstelacja Szczecin realizowali: Archiwum Państwowe w Szczecinie,  Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie, Landesmuseum w Greifswaldzie, Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki.

W 2013 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie aktywnie uczestniczyło w innych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Szczecina.

 

Wydawnictwo AP w Szczecinie „Dokument” było też współwydawcą kilku publikacji, m.in.:

– oprac. Janiny Kosman, Pomeranica XVI i XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog. Jest to katalog zawierający opisy bibliograficzne 205 pomeraniców starodrucznych z zasobu biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Uzupełniony jest ikonografią – wybranymi, ciekawszymi stronami tytułowymi oraz winietami. Opracowanie poprzedza obszerny wstęp autorstwa dr Janiny Kosman omawiający dzieje biblioteki oraz jej zasób. Przedstawiono również zarys dziejów drukarni szczecińskich od XVI do XVIII wieku),

– Wieczorek Marian, Byłem komendantem wojennym miasta Stary Dąb (Szczecin–Dąbie),

– Zaremba Paweł, Koligacje rodzinne pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby,

pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Kronika Szczecina 2012,

– pod red. ks. A. Ziejewskiego i ks. G. Wejmana, Stefan Kardynał Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim.

Archiwum Państwowe utrzymuje stałe kontakty ze środkami masowego przekazu, w tym z Ośrodkiem Telewizji Oddział w Szczecinie oraz innymi stacjami telewizyjnymi m.in. w zakresie poszukiwań źródłowych i ciekawych materiałów dokumentujących życie regionu. Stąd też zarówno w TVP SA Oddział w Szczecinie, jak i w telewizji regionalnej „Pomerania” wyemitowano kilkanaście programów poświęconych wystawie „Sąsiedzi w Europie…”. Przedstawiano także programy dotyczące organizowanej przez szczecińskie archiwum Nocy Muzeów oraz Konstelacji Szczecin.

Polskie Radio Szczecin oraz inne rozgłośnie radiowe towarzyszą również wszystkim ważniejszym wydarzeniom archiwalnym. Kilkakrotnie rozgłośnia szczecińska Polskiego Radia wyemitowała audycje odnoszące się do działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej szczecińskiego archiwum. Sporo miejsca poświęcono też współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie z Landesarchiv w Greifswaldzie oraz kontaktom przygranicznym.

Wielokrotnie z pracownikami archiwum przeprowadzało rozmowy Radio ESKA, których przedmiotem była historia Szczecina, jego zabytków, a także możliwości wykorzystania zasobu szczecińskiego archiwum dla poznania dziejów architektonicznych miasta. Omawiano także przedsięwzięcia archiwum w zakresie edukacji historycznej, popularyzacji dziejów Pomorza, w tym organizacji wystaw, spotkań popularnonaukowych i przeglądu filmów kina przedwojennego pn. „Konstelacja Szczecin”.

W lokalnej prasie ukazało się wiele artykułów popularyzujących wiedzę o szczecińskim archiwum, jego przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych oraz o historii miasta i regionu.

Archiwum Państwowe w Szczecinie podejmuje różnorodne przedsięwzięcia związane nie tylko z opracowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem zasobu archiwalnego, ale też popularyzuje poprzez źródła archiwalne dzieje naszej placówki, jej zasób i historię Pomorza Zachodniego.

 

Ta strona używa cookie. Cookie niezbędne do działania strony i konta użytkownika zostały już ustawione.
Cookie do zbierania statystyk (Google Analytics) i do powiązania z Facebook-iem możesz usunąć lub zablokować, ale część serwisu przestanie działać.