Archiwum Państwowe w Szczecinie w 2013 roku

Archiwum Państwowe w Szczecinie w 2016 roku

Budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Archiwum Państwowe w Szczecinie

w 2016 roku

Zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie i jego oddziałów w Międzyzdrojach i Stargardzie tworzyło w końcu 2016 roku 2339 zespołów archiwalnych, z czego w Szczecinie pozostawało 1697, Międzyzdrojach 316, Stargardzie 326. Wielkość przechowywanych w archiwum materiałów archiwalnych wyniosła według ewidencji 12 021 metrów bieżących (m.b.), zaś liczba jednostek inwentarzowych (j.i.) 1 072 293. Należy zaznaczyć, iż zajęta powierzchnia magazynowa archiwum jest znacznie większa (materiały wielkoformatowe i „niezmierzalne,” np. kartografia, dokumentacja techniczna, dokumentacja audiowizualna). Zasób szczecińskiego archiwum tworzą aktowe materiały archiwalne, dokumenty pergaminowe i papierowe, dokumentacja techniczna, kartografia, fotografia, filmy, nagrania dźwiękowe, pieczęcie i inne materiały archiwalne.

W 2016 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie wraz z oddziałami przejęło z zewnątrz łącznie 168,59 m.b. (materiały aktowe i tradycyjne), co stanowiło 33 496 j.i. (łącznie z nagraniami dźwiękowymi), w tym 164 m.b. i 32 813 j.i. z archiwów zakładowych po podmiotach państwowych i samorządowych, jednostkach niepaństwowych 4,35 m.b. i 599 j.i. oraz dary od osób prywatnych. Zajęta powierzchnia magazynowa zwiększyła się natomiast w wyniku rocznych nabytków o blisko 340 m.b. (w tym ok. 170 m.b. nagrań dźwiękowych).

Wśród nabytków w 2016 r. pochodzących z archiwów znalazły się m.in. akta kilkudziesięciu przedwojennych urzędów stanu cywilnego, akta urzędów (Urząd Wojewódzki w Szczecinie, b. prezydia miejskich i powiatowych rad narodowych, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie), akta wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa (b. Sąd Okręgowy, b. Sąd Wojewódzki, b. Sąd Rejonowy, Inspektorat Więziennictwa), akta przedsiębiorstw komunalnych (b. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, b. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Komunikacji), akta przedsiębiorstw (Stocznia Szczecińska), akta instytucji kultury (Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie), akta ośrodków geodezyjno-kartograficznych (Wojewódzki Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny w Szczecinie). Wśród przejmowanych akt, sporą część stanowiła dokumentacja osobowa. Przejmowana była głównie, ale nie tylko, z dawnych jednostek państwowych, jak: Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf” w Szczecinie, Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego "Energopol 5" w Szczecinie, Cukrownia "Szczecin", Morska Agencja w Szczecinie. Kontynuowane było przejmowanie także materiałów b. Stoczni Szczecińskiej, w tym często dokumentacji nietypowej. Jeden z najważniejszych i największych nabytków w okresie sprawozdawczym to nagrania dźwiękowe z Polskiego Radia Szczecin. Od 2013 r., na wniosek kierownictwa Polskiego Radia Szczecin, rozpoczęto przejmowanie pozostających do tej pory w użyczeniu nagrań rozgłośni. W 2016 r. przejęto i zewidencjonowano 9357 j.i. nagrań. W latach 2013–2016 przejęto łącznie do magazynów archiwum 17493 j.i. nagrań dźwiękowych. Przejmowano też akta z zasobu niepaństwowego. Kontynuowano przekazywanie materiałów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozpoczęto także przekazywanie materiałów PTTK w Szczecinie (w porozumieniu z NDAP), w wyniku czego utworzono nowy zespół archiwalny. Do zasobu trafiły także odnalezione w Łęczycy koło Stargardu akta z okresu od XVIII do XX w., przekazane do archiwum, dzięki czujności pracowników sortowni Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łęczycy. Cennymi nabytkami były także niezmiennie dary pochodzące z archiwów społecznych.

Całkowicie opracowana część zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie obejmowała 1865 zespołów (7913,33 m.b. i 788 609 j.i.). W omawianym okresie opracowanych zostało 31 zespołów archiwalnych (182,8 m.b. i 19034 j.i.).

Przechowywane w archiwum materiały archiwalne poddawane były zarówno profilaktycznemu zabezpieczaniu przed dalszymi zniszczeniami, w tym mikrobiologicznymi, jak i profesjonalnym zabiegom restauratorskim. Prowadzono prace konserwacyjne nad kilkudziesięcioma obiektami papierowymi.

W ramach mikrofilmowania zabezpieczającego archiwum w 2016 r. wykonało w pracowni własnej 272 315 klatek mikrofilmu (2186 j.a.). Zgodnie z wieloletnią umową z Landesarchiv Greifswald, kontynuowano mikrofilmowanie zabezpieczające akt Rejencji Szczecińskiej (200 163 klatki mikrofilmu dla 1012 j.a.). Mikrofilmowaniu poddawano także akta Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (72 152 klatek mikrofilmowych dla 1174 j.a.).

W pracowni własnej archiwum, zgodnie z przyjętym planem digitalizacji, w 2016 r. przenoszono na nośnik cyfrowy akta urzędów stanu cywilnego. W ramach tych działań wykonano 88 745 skanów zabezpieczających z 264 j.a. Kontynuowano także planowe skanowanie zbioru fotografii. Realizowano również skanowanie na zamówienie. Łącznie w pracowni własnej wykonano 92 874 skany.

W 2016 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie realizowało program NDAP "Digitalizacja", w wyniku którego skanowaniu zabezpieczającemu poddano akta Kapituły Katedralnej w Kamieniu Pomorskim, Nadzoru Budowlanego, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. W 2016 r., w ramach trybu konkursowego NDAP, digitalizacji poddano także akta Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Szczecinie. Łącznie w 2016 r. w ramach tych programów ze środków NDAP wykonano 285 814 skanów z 2781 j.a. Zawierane w ciągu roku umowy digitalizacyjne obejmowały także usługę wykonania z kopii cyfrowej mikrofilmu (łącznie 280 681 klatek mikrofilmowych z 2771 j.a.).

Łącznie zasób archiwum w 2016 r. powiększył się o 378 688 skanów materiałów archiwalnych oraz552 996 klatek mikrofilmu zabezpieczającego.

Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz podległe mu oddziały nadzorowały 279 jednostek organizacyjnych.

W 2016 r. przeprowadzono kontrole archiwów zakładowych w 104 jednostkach organizacyjnych oraz dokonano 65 ekspertyz archiwalnych. Dotyczyły one oceny stanu uporządkowania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwum państwowego oraz dokumentacji oznaczonej kat. BE.

W 2016 r. uzgodniono i zatwierdzono 232 przepisy kancelaryjne i archiwalne dla 195 jednostek organizacyjnych.

W 2016 r. wydano 369 zgód jednorazowych na wybrakowanie 14 553,3 m.b. Udzielono ponad 1300 konsultacji.

We wszystkich pracowniach naukowych archiwum i bibliotece było 2021 użytkowników (w Szczecinie 1960 osób, w Międzyzdrojach 49, w Stargardzie 12 osób). Odnotowano łącznie 3718 odwiedzin. Udostępniono ogółem 23 879 j.i. Badania naukowe prowadziły 733 osoby (12 552 j.i.), poszukiwania genealogiczne – 224 osoby (3111 j.i.), własnościowe – 132 osoby (570 j.i.), do celów socjalnych – 82 osoby (322 j.i.), do celów publicystycznych i popularyzacyjnych – 253 osoby (2201 j.i.), inne  – 307 osób (780 j.i.).

Wśród użytkowników pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Szczecinie dominowali obywatele krajowi. Łącznie w 2016 r. było ich 1548, którzy odwiedzili pracownię 3139 razy i udostępniono im 20 402 j.i. Przyjęto również 183 osoby z zagranicy, którym podczas 234 odwiedzin udostępniono 2697 j.i. Wśród obcokrajowców najliczniejszą grupę stanowili obywatele Niemiec (80,00%). Pozostali obcokrajowcy pochodzili ze Stanów Zjednoczonych (6,15%), Argentyny, Australii, Austrii, Brazylii, Holandii, Kanady, Rosji, Wielkiej Brytanii.

W 2016 r. przeprowadzono łącznie 1490 kwerend dokumentacji archiwalnej, w tym 763 dla odbiorców krajowych i 727 zagranicznych. Wśród załatwianych kwerend dominowały te o charakterze genealogicznym – 834, „inne” – 250, własnościowe – 185, socjalne – 178, naukowe – 43.

Tradycyjnie, Archiwum Państwowe w Szczecinie kontynuuje kontakty i współpracę z najważniejszymi instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w regionie zachodniopomorskim i archiwalnymi placówkami landu Meklemburgia-Pomorzez Przednie. W roku sprawozdawczym podejmowano wspólne przedsięwzięcia m.in. z: Książnicą Pomorską, Zamkiem Książąt Pomorskich, Uniwersytetem Szczecińskim i Biblioteką Główną US, Szczecińskim Towarzystwem Naukowym, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie Szczecińskim, Euroregionem Pomerania, szczecińskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowym w Szczecinie, w tym w szerszym zakresie Centrum Dialogu Przełomy, Urzędem Miejskim w Szczecinie, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Szczecińskim Towarzystwem „Pogranicze”, Wyższą Szkołą Bankową, Archiwum Krajowym w Greifswaldzie, Archiwum Miejskim w Greifswaldzie, Wydziałem Kultury miasta Greifswald, Towarzystwem Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertum und Kunst), Komisją Historyczną dla Pomorza (Historische Kommission für Pommern) oraz Towarzystwem Historii Kościoła na Pomorzu (Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte. Odnosiły się one w większości do kontaktów naukowych i wymiany informacji, organizacji sesji naukowych, przedsięwzięć wydawniczych i ekspozycyjnych. W 2016 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie było organizatorem lub współorganizatorem kilku wystaw archiwalnych, które prezentowane były często w ramach organizowanych konferencji.

Popularyzacja zasobu Archiwum odbywała się poprzez ekspozycję źródeł archiwalnych oraz organizację znaczących wystaw. Duży rezonans wywołały wystawy: "Dokumenty życia codziennego szczecinian”, "Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim. W 1050. rocznicę chrztu Polski" czy sympozjum naukowe "W 100. rocznicę urodzin JE ks. abp. Kazimierza Majdańskiego". W lipcu, w 71. rocznicę przejęcia Szczecina przez polską administrację, Archiwum zaprezentowało w gabinecie Prezydenta Miasta Szczecin ekspozycję archiwalną przygotowana na tę okoliczność.

Archiwum Państwowe w Szczecinie było jednocześnie organizatorem i współorganizatorem znaczących konferencji i spotkań. Pracownicy Archiwum prezentowali wielokrotnie swoje wykłady naukowe i prezentacje towarzyszące wspomnianym wystawom, sympozjom naukowym i spotkaniom. Wydarzenia te były często związane z zaakcentowaniem kilku znaczących tegorocznych rocznic. W marcu 2016 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie zorganizowało wspólnie z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kurią Metropolitalną Szczecińsko-Kamieńską i parafią pw. Jana Chrzciciela w Szczecinie sympozjum naukowe FACERE VOLUNTATAEM TUAM. W 100. rocznicę urodzin JE ks. abp. Kazimierza Majdańskiego”. W kwietniu Archiwum, Książnica Pomorska i Wyższa Szkoła Bankowa zorganizowały wystawę „Dokumenty życia codziennego szczecinian” prezentowaną w Książnicy Pomorskiej. W maju 2016 r. szczecińskie Archiwum Państwowe w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizowało wystawę archiwalną "Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim. W 1050. rocznicę chrztu Polski”. Ponad 100 dokumentów, map, fotografii, obrazów, druków okolicznościowych składało się na wystawę poświęconą dziejom chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim. Otwarta została w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a później mogli się z nią zapoznać nauczyciele i młodzież z regionu.

W listopadzie Archiwum zorganizowało w swojej siedzibie znaczącą konferencję naukową pt. "Historyczne księgozbiory w bibliotekach archiwów państwowych", której było pomysłodawcą i organizatorem. Konferencja ta jest bodaj pierwszym tego typu przedsięwzięciem mającym na celu prezentację i przybliżenie działalności bibliotek archiwów państwowych, których zbiory są naturalnym uzupełnieniem archiwaliów, niejednokrotnie unikatowych w skali europejskiej (biblioteka szczecińskiego archiwum przechowuje ponad 1650 woluminów starych druków i około 2000 pism okolicznościowych do końca XVIII wieku, co czyni ten zasób drugim pod względem wielkości w Szczecinie). W spotkaniu wzięli udział archiwiści i bibliotekarze z archiwów państwowych Opola, Torunia, Krakowa, Wrocławia i Słupska oraz szczecińskich bibliotek naukowych. Trzeba podkreślić, iż w ostatnich trzech latach opublikowane zostały przez Archiwum, przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji dwa katalogi starodruczne, które wśród specjalistów cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

W czerwcu tradycyjnie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Archiwów, który w tym roku koncentrował się w Archiwum Państwowym w Szczecinie wokół haseł: Genealogia. Archiwa społeczne. Gra miejska. Ponownie zaprosiliśmy szczecinian do naszej instytucji, którym zaproponowaliśmy m.in. praktyczną pomoc przy tworzeniu "albumów rodzinnych" oraz zaapelowaliśmy o podzielenie się z nami wiedzą mieszkańców o ich archiwach rodzinnych. Zaproponowaliśmy możliwość zeskanowania dokumentów lub przekazanie oryginałów, których część wzbogaciła zasób archiwalny. W ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów 2016 zorganizowana została gra miejska wspólnie z oddziałem szczecińskim Instytutu Pamięci Narodowej. Dziesięć pięcioosobowych grup szczecińskich licealistów otrzymało zadanie zdobycia informacji o przybyłym w 1945 r. przesiedleńcu. Jego losy zgłębiali poprzez zapoznanie się z archiwaliami w Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowym w Szczecinie i Archiwum Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwieńczenie gry i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpiło w Archiwum z udziałem dyrektorów AP i IPN.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, archiwum szczecińskie uczestniczyło w zachodniopomorskich obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa, Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki czy Filmowej Nocy Muzeów. Dwie pierwsze imprezy, już tradycyjnie zgromadziły na wykładach kilkaset osób – młodzież szkolną, studentów, a w szczególności pasjonatów historii, których wśród szczecinian, jak obserwujemy, jest coraz więcej.

Nadal utrzymywana jest współpraca z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie poprzez wystawy, ekspozycje, poszukiwania źródłowe, przedsięwzięcia naukowe i wydawnicze popularyzujące poprzez źródła archiwalne dzieje Pomorza Zachodniego. Dokumenty ze zbiorów szczecińskiego archiwum prezentowane są na stałej wystawie pn. „Gabinet Lubinusa” w szczecińskim zamku. Obecnie trwa też kwerenda do projektu w 500-lecie reformacji.

Kontakty merytoryczne z Książnicą Pomorską dotyczą tak wymiany publikacji, informacji bibliotecznej, jak i przedsięwzięć wystawienniczych oraz promocji książek. Wyżej wspomniano o wystawie odnoszącej się do dokumentów życia społecznego na Pomorzu Zachodnim. Z ekspozycją, w siedzibie Książnicy, zapoznało się niezwykle liczne grono szczecinian. W salach tej instytucji odbywają się też promocje naszych wydawnictw, m.in. „Kroniki Szczecina”, czy też publikacji poświęconej prof. Alfredowi Wielopolskiemu, wydanej staraniem NDAP.     

Od wielu lat współpracujemy też z Muzeum Narodowym w Szczecinie organizując wspólne wystawy, sesje i konferencje. Tegoroczna ekspozycja „Od skautingu do Solidarności Walczącej” prezentowana była w jednej z sal Muzeum.

Tradycyjnie Archiwum wraz ze szczecińskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (z którym utrzymuje wieloletnie kontakty) i Instytutem Kaszubskim w Gdańsku jest współorganizatorem „Dnia Kaszubskiego”. Wspiera też źródłowo Zrzeszenie przy przygotowywaniu publikacji i konferencji.

Trzeba podkreślić, iż w 2016 r. władze wojewódzkie, a także miejskie zaangażowały się w pomoc w uzyskaniu przez Archiwum odpowiedniego terenu pod budowę nowego gmachu i w tym roku otrzymaliśmy działkę przy ul. Żołnierskiej. Na prośbę wojewody Archiwum włączyło się też do przygotowań wystawy związanej z Konstytucją 3 Maja. Współpraca z Urzędem Miejskim w Szczecinie odnosi się także do publikowanej od 34 lat Kroniki Szczecina. Przygotowywane są w ramach tego artykuły i materiały informacyjne tak o aktywności administracyjnej władz miejskich, jak i codziennym życiu Szczecina i znanych jego postaciach. W 2016 r. ukazał się już 34. rocznik za lata 2015–2016, a w miesiącu lipcu szczecinianie mogli w salach urzędu zapoznać się z dokumentem nadającym miastu prawa miejskie.

Znacząca jest także współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Euroregion wspiera Archiwum we współpracy transgranicznej, m.in. przy polsko-niemieckich warsztatach historycznych dla młodzieży.

Archiwum Państwowe w Szczecinie utrzymuje stałe kontakty ze środkami masowego przekazu, w tym z TVP Oddział Szczecin oraz innymi stacjami telewizyjnymi, m.in. w zakresie poszukiwań źródłowych i ciekawych materiałów dokumentujących w programach telewizyjnych życie regionu. Telewizja towarzyszy nam też przy Międzynarodowym Dniu Archiwów i innych wydarzeniach promocyjnych. Podobnie rzecz dotyczy Polskiego Radia Szczecin oraz innych rozgłośni radiowych. Rozgłośnia szczecińska Polskiego Radia emitowała audycje z udziałem przedstawicieli Archiwum odnoszące się do działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej szczecińskiego archiwum oraz najnowszych archiwalnych publikacji. Szczecińscy archiwiści komentują też ważne rocznice i wydarzenia historyczne.

Szczecińska gazeta codzienna „Kurier Szczeciński” zamieściła w 2016 r. kilkanaście artykułów i informacji o działalności i aktywności Archiwum. Jest to nasz główny partner w działaniach informacyjnych społeczeństwa szczecińskiego odnoszących się do popularyzacji zasobu Archiwum, naszych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych. W prasie szczecińskiej ukazało się kilkadziesiąt informacji i artykułów.

Od 2010 r. Archiwum jest członkiem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania. Łącznie w ZBC są 243 obiekty z zasobu szczecińskiego archiwum. Liczba odwiedzin zbiorów AP Szczecin w ZBC w 2016 r. wyniosła 13275. Największy wpływ na nią miało udostępnienie on-line duplikatów ksiąg metrykalnych. W latach 2011–2016 na portalu ZBC Pomerania odnotowano 118051 wejść na obiekty z zasobu AP Szczecin.

Archiwum Państwowe w Szczecinie kontynuowało także współpracę z Greifswaldem. W ramach współpracy z Landesarchiv w Greifswaldzie i wymiany informacji o podzielonym zasobie kontynuowano projekt mikrofilmowania podzielonego zasobu, na bieżąco prowadzono wymianę informacji archiwalnej. Odbyło się też kilka spotkań roboczych z kierownictwem Archiwum Miejskiego w Greifswaldzie, z którym współpracowaliśmy w kwestii spotkań historycznych młodzieży ze Szczecina i Greifswaldu.

Pracownicy Archiwum przeprowadzali od początku roku lekcje archiwalne, odbywały się też spotkania tematyczne dla młodzieży szkolnej i studentów, w której wzięło udział kilkaset uczniów i młodzieży. Organizowane były lekcje dla szkół podstawowych oraz ponad dwadzieścia prelekcji dla szkół średnich i grup studentów Instytutu Historii, Instytutu Politologii, Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Stała współpraca w tym względzie nawiązana została z LO nr 9 i SP nr 1. Także oddziały w Stargardzie i Międzyzdrojach organizowały lekcje archiwalne. W Stargardzie w ramach cyklu „Lekcje historii w Stargardzkim Arsenale” przeprowadzono 11 spotkań pokozowo-informacyjnych, w których wzięło udział 193 uczniów i nauczycieli stargardzkich szkół podstawowych i średnich (SP nr 4 i SP nr 5 w Stargardzie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie). Lekcje są realizowane każdorazowo według wcześniej przyjętych założeń i konspektów.

W maju odbyła się także pierwsza edycja warsztatów archiwalno-historycznych dla polsko-niemieckiej grupy młodzieży pn. „Historia łączy”, których organizatorami było Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Archiwum Miejskie w Greifswaldzie. Głównym celem warsztatów była edukacja historyczna skierowana na poznanie dziedzictwa historycznego na przykładzie zasobów archiwalnych regionu Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego, zwłaszcza miast Greifswaldu i Szczecina. W lipcu Archiwum odwiedziła natomiast grupa uczniów z Niemiec i Izraela w ramach programu poznawania historii swoich przodków. Pracownicy Archiwum przedstawili, poprzez prezentację multimedialną, najcenniejsze źródła archiwalne pozostające w zasobie naszej instytucji, w tym archiwalia odnoszące się do historii Żydów w Szczecinie i na Pomorzu. Odnotować trzeba też, otwartą w Muzeum Narodowym w Szczecinie, mającą duży walor edukacyjny wystawę: „Od skautingu do Solidarności Walczącej – Wychowanie młodzieży do niepodległości” przygotowaną przez AAN, a prezentowaną w Szczecinie. Zapoznało się z nią wiele grup młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Warto wspomnieć także, iż w maju w Archiwum Państwowym w Szczecinie doszło do niecodziennego spotkania – Mieczysława Górskiego i Ryszarda Spytkowskiego, którzy w czasie wojny pracowali w tym samym gospodarstwie rolnym w okolicach Lüneburga. Nawiązali kontakt po przeszło 70. latach dzięki projektowi rozmów z pracownikami przymusowymi przeprowadzanymi od kilku lat przez Archiwum i Uniwersytet Szczeciński.

W 2016 r. odnotowano łącznie ponad dwieście wydarzeń związanych z edukacją i popularyzacją szczecińskiego archiwum.

Wydawnictwo AP w Szczecinie „Dokument” było też współwydawcą kilku publikacji, m.in.:

– „Szczeciński Informator Archiwalny” 2016, Nr 25, red. Maria Frankel, Szczecin 2016, ss. 179. Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie archiwalnym, kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie za lata 2014–2015 oraz artykuły bezpośrednio prezentujące pomorskie źródła archiwalne. 

– „Kronika Szczecina” 2015–2016, Nr XXXIV, pr. zbior., Szczecin 2016, ss. 354. Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXXIII obejmuje suplement (Kalendarium dziejów Szczecina do 1945).

Pomeranica XVIII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie, oprac. Janina Kosman, Szczecin 2016. Katalog zawiera opisy wszystkich starodruków pomorskich w zasobie biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Wspomnienia o Magdzie i Piotrze Jasnowskich. Na dziewięćdziesiąte urodziny prof. hab. Janiny Jasnowskiej, Szczecin 2016. Publikacja poświęcona znanej w Szczecinie profesorce Akademii Rolniczej zajmującej się przyrodą, autorce licznych prac w tym zakresie i jej rodzinie.

– Tadeusz Białecki, Kronika historyczna Szczecina od początków miasta do 1945 roku, Szczecin 2016. Zawiera encyklopedyczne informacji o dziejach miasta od początków do 1945 r.

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, T. XVI Sektor prywatny, spółdzielczy oraz państwowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949 w świetle sprawozdań Narodowego Banku Polskiego, Szczecin 2016. Kolejny tom źródeł, przygotowywany we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim związany z organizacją życia społecznego i gospodarczego na Pomorzu Zachodnim

Pracownicy Archiwum brali udział w kilkunastu konferencjach i sesjach naukowych. Wygłosili na nich łącznie 20 referatów. Udzielili trzech wywiadów radiowych. Wydano sześć publikacji własnych, odnotowano 36 artykułów własnych, odbyły się cztery zebrania naukowe.

Od czerwca 2016 r. w Archiwum oraz jego oddziałach wdrożono zintegrowany system informacji archiwalnej ZoSIA. Archiwum umieszcza opisy jednostek i zespołów oraz skany ze swojego zasobu na portalu szukajwarchiwach. Skany materiałów ukazują się także na stronie archiwum.

W 2016 r. odnotowano ponadto 4 187 485 wizyt na stronach internetowych (AP, ZBC, Facebook), związanych ze szczecińskim zasobem i naszą instytucją.

 

Ta strona używa cookie. Cookie niezbędne do działania strony i konta użytkownika zostały już ustawione.
Cookie do zbierania statystyk (Google Analytics) i do powiązania z Facebook-iem możesz usunąć lub zablokować, ale część serwisu przestanie działać.